Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               Białystok, 12-04-2021 r. Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/S 053-133913 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Nr postępowania: 3/2021. W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. […]

Czytaj dalej…

Informacja o zmianie SWZ – sprzątanie i konserwacja

Białystok 23-03-2021 r. Informacja o zmianie SWZ  Znak sprawy: PN-KiS/2021  Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 9 do SWZ (Projekt umowy). Zmiana dotyczy § 8 ust. 8 i 9 Projektu umowy, którym nadaje się następujące brzmienie: „8. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, zgodnie z postanowieniami […]

Czytaj dalej…

Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o.

Białystok, 12-03-2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Adres pocztowy: Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: 15-684 Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku Tel.: +48 856628380 Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu […]

Czytaj dalej…

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Białystok, 23-02-2021 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na konserwację i sprzątanie obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku. Nr ogłoszenia: 2020/S 235-580440 z dnia 27-11-2020 r. Znak sprawy: PN – KiS/2020 Dane o ofertach: liczba złożonych ofert: 2, liczba odrzuconych ofert: 1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast