Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Kredyt na termomodernizacje budynków

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 ogłasza przetarg naudzielenie i obsługa 5 (pięciu) kredytów bankowych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.)  – dalej zwanych razem i […]

Czytaj dalej…

Zmiana opłaty śmieciowej

Szanowni Państwo!   Uchwałą Rady Miasta Białystok nr XLI/605/21 z 16 sierpnia 2021 roku zmienione  zostały stawki za  gospodarowanie opłatami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. Od 1 listopada 2021 roku wynoszą one: Od gospodarstwa domowego o powierzchni do 40,00 m2 – 20,00 zł (zwiększenie o 4,00 zł), Od gospodarstwa domowego o powierzchni od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 44,00 zł (zwiększenie o […]

Czytaj dalej…

Przegląd instalacji elektrycznej

Białystok, 12-10-2021r. Ogłoszenie  Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 36 lokal 5, 15 – 687 Białystok, zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na: Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów oraz kontrola sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, oraz sporządzenie protokołów z […]

Czytaj dalej…

Rozbudowa i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 wraz z przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu. SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Komunalne TBS Sp. z o.o. 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050490258 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 1.5.2.) Miejscowość: […]

Czytaj dalej…

Rozmiar czcionki
Kontrast