Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Stawki czynszu

Uchwała nr 15/2019

Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku

z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2195), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku ustala następujące stawki miesięcznego czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Towarzystwa:

  • w wysokości 8,92 zł – jeżeli umowa partycypacji w kosztach budowy tego lokalu mieszkalnego obejmuje równowartość co najmniej 20% jego wartości odtworzeniowej,
  • w wysokości 9,80 zł – jeżeli umowa partycypacji w kosztach budowy tego lokalu mieszkalnego obejmuje równowartość mniejszą niż 20% jego wartości odtworzeniowej,
  • w wysokości 9,80 zł – jeżeli nie zawarto umowy partycypacji w kosztach budowy tego lokalu mieszkalnego.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku postanawia, że traci moc uchwała Nr 01/2013 z 18 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej dla zasobów mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego TBS Sp. z o.o.  w Białymstoku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

 

 

Protokolant:                                                                                      Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast