Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Stawki czynszu

Uchwała nr 01/2013

Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników
Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

z dnia 18 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej dla zasobów mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070, zm. z 2001 r. Nr 4 poz. 27, Dz.U. Nr 16 poz. 167 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216 poz. 1824 i Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Dz.U. Nr 65 poz. 594 z 2004 r. Dz.U. Nr 141, poz. 1492, Nr 146 poz. 1546, Dz.U. Nr 213 poz. 2157, Nr 240, poz. 2408, Nr 281, poz. 2783 z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 180, poz. 1109, Nr 220, poz. 1600, Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 111, Dz.U. z 2009 r., Nr 39, poz. 309, Nr 65, poz., 545, Nr 180, poz., 1109, Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1180) uchwala się co następuje:

§ 1.

W zasobach mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku ustala się stawki miesięcznego czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla mieszkań zajmowanych przez osoby, które uzyskały tytuł prawny do lokalu:

.1 na podstawie zawartych umów partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań, stanowiących równowartość co najmniej 20% ich wartości odtworzeniowej, w wysokości 8,62 zł,

.2 na podstawie zawartych umów partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań, stanowiących równowartość mniejszą niż 20% ich wartości odtworzeniowej, w wysokości 9,50 zł,

.3 bez zawarcia umów partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań, w wysokości 9,50 zł.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 01/2012 z 9 lutego 2012 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej dla zasobów mieszkaniowych Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku.

Rozmiar czcionki
Kontrast