Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Składanie wniosków o najem mieszkania

Mieszkania oferowane przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku

Mieszkania oferowane przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku są mieszkaniami czynszowymi, przeznaczonymi do wynajęcia i nie stanowią własności Lokatora. Aby uzyskać mieszkanie w zasobach Towarzystwa osoba ubiegająca się powinna spełniać określone wymogi to znaczy:

  1. w dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
  2. osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
  3. osoby posiadające tytuł prawny w innej miejscowości lub osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości mogą wynająć lokal mieszkalny, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega;
  4. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, o więcej niż: a. 20 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym, b. 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym, c. dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Na dzień zawarcia umowy najmu osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Mieszkaniową. Zatwierdzone listy wstępne osób zakwalifikowanych na najem mieszkań czynszowych przez Radę Nadzorczą podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Spółki na okres 14 dni.

Koszty związane z podpisaniem umów

  1. Partycypacja – jest to wartość do 30% wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Partycypacja jest opłacana od momentu podpisania umowy partycypacji.
  2. Kaucja – to dwunastokrotność miesięcznej stawki czynszu za najmowane mieszkanie. Jest to forma zabezpieczenia na pokrycie kosztów amortyzacji wyposażenia mieszkania oraz ewentualnych innych kosztów, np. remont mieszkania itp. Opłata ta jest uiszczana przez najemce miesiąc przed odbiorem mieszkania .

Wyliczenie wielkości partycypacji mieszkania: O x A x P = W gdzie: O – wartość odtworzeniowa m2 powierzchni mieszkania obowiązująca w dniu podpisania umowy, A – powierzchnia mieszkania m2, P – wartość partycypacji do 30%,W –wielkość partycypacji mieszkania zł.

Wyliczenie wielkości kaucji mieszkania:12 miesięcy x A x B = K gdzie : A – powierzchnia mieszkania m2, B – stawka czynszu obowiązująca w dniu podpisania umowy, K – wartość kaucji na mieszkanie.

Całkowity koszt związany z najmem lokalu jest sumą wielkości partycypacji i kaucji.

Rozmiar czcionki
Kontrast