Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Oferta zarządzania

Szanowni Państwo!

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku składa ofertę o zarządzanie Państwa Wspólnotą Mieszkaniową

Wybierając Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku uzyskacie Państwo:

– zorganizowanie współdziałania wspólnot położonych obok siebie w celu gospodarowania terenami przyległymi i wspólnymi (podwórka, teren zieleni, etc.),

– propozycje dotyczące. możliwości uzyskania środków na wiele prac remontowych z dostępnych funduszy krajowych i europejskich: fundusz ochrony środowiska, fundusz na termo modernizacje (ocieplenie ścian i stropów) i inne,

– bezpośredni wpływ na sposób zarządzania nieruchomością,

– wgląd w dokumenty dotyczące nieruchomości w uzgodnionym czasie,

Wszystkie podejmowane przez nas działania wykonywane są z pełnym poszanowaniem prawa, a przede wszystkim prawa własności i współwłasności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej Zarządcy Nieruchomości.

Możemy Państwa zapewnić, że powierzenie naszej firmie Zarządzania nieruchomością, w niczym nie ograniczy praw jej właścicieli. Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu Zarząd powierzony – sprawowany przez profesjonalnego Zarządcę – zabezpieczony jest posiadaną polisą w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.

W związku z rozszerzeniem działalności Spółki o usługi zarządzania nieruchomościami otwarte zostanie w Śródmieściu Białegostoku biuro, które będzie zajmować się obsługą wspólnot.

OFERTA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Nasza oferta obejmuje:

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego.
Przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów kontroli technicznej okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali.
Zapewnienie dla nieruchomości dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej gazu, zimnej i ciepłej wody, odprowadzenia ścieków, odbioru odpadów komunalnych.
Zapewnienie dla nieruchomości usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych.
Wykonywanie konserwacji oraz remontów nieruchomości wspólnej.
Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.
Ubezpieczenie budynku.
Zawieranie umów o dostawy, roboty budowlane i usługi związane z realizacją zadań wymienionych w pkt. 3-9 umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie.
Prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości wspólnej, w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów, a także ewidencji wnoszonych przez właścicieli opłat i zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.
Zwoływanie zebrań ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, w tym rozliczenie zaliczek wnoszonych przez właścicieli najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego.
Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali.
Przygotowywania i zawierania umów dotyczących obsługi nieruchomości, w tym umowy o administrowanie, po uprzednim otrzymaniu pełnomocnictwa od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Z zaliczki i opłat wnoszonych przez właścicieli pokrywane będą koszty zarządzania nieruchomością, w tym:

– wydatki na bieżące remonty i konserwacje w nieruchomości wspólnej

– opłaty za dostawę gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę

– opłaty z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości,

– wydatki na utrzymanie czystości i porządku,

– ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali,

– koszty eksploatacji i konserwacji i kontroli urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej,

– koszty napraw, usuwania awarii i ich skutków oraz koszty remontów w nieruchomości wspólnej,

– wynagrodzenie Zarządzającego.

Na podstawie udzielonego przez Wspólnotę mieszkaniową pełnomocnictwa Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku:

– wyłoni dostawców towarów i usług na rzecz Wspólnoty,

– zawrze w imieniu Wspólnoty umowy z dostawcami towarów i usług,

– będzie opłacać z rachunku bankowego Wspólnoty faktury za dostawę towarów i usług.

W ramach zawartej umowy o zarządzanie Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku będzie:

– prowadzić księgowości Wspólnoty,

– prowadzić rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

– rozliczać zaliczki za dostawę wody, ciepła i wywozu nieczystości,

– rozliczać zaliczki na utrzymanie nieruchomości,

– prowadzić nadzór nad jakością świadczonych usług na rzecz Wspólnoty,

– opracowywać plany remontowe nieruchomości,

– przygotowywać roczne zebrania wspólnot.

Oferujemy gotowość zarządzania Państwa Wspólnotą za kwotę …… zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkań, lokali usługowych i garaży.

Z zaliczki na utrzymanie nieruchomości, która podlega rozliczeniu pokrywane będzie:

– utrzymanie czystości oraz konserwacja części wspólnej,

– energia elektryczna części wspólnej,

– ubezpiecznie nieruchomości,

– przeglądy techniczne wymagane przepisami prawa,

– obsługa wpłat i opłat Wspólnoty,

– wynagrodzenie dla Zarządcy.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białymstoku zostało powołane na podstawie uchwały Nr XLII/364/96 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 28 października 1996 r. aktem notarialnym Rep A numer 10534/96, sporządzonym w dniu 31 października 1996 roku w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Lussa w Białymstoku przy ul. Legionowej nr 14/16. Spółka została zarejestrowana 17 stycznia 1997 roku a od dnia 11 stycznia 2002 roku jest wpisana przez XII Wydział KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079452.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina Białystok, reprezentowana w Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Aktualnie zarejestrowany kapitał Spółki wynosi 49 801 500,00 zł.

Spółka zarządza 2080 mieszkaniami, ponad 250 garażami i ponad 40 lokalami użytkowymi, w których znajdują się między innymi: 2 przedszkola, bank, poczta, przychodnie lekarskie, sklepy i zakłady gastronomiczne.

Spółka zarządzając zasobami korzysta z własnej kadry, zatrudniając: inspektorów nadzoru 2 licencjonowanych zarządców nieruchomości; specjalistów z zakresu księgowości i windykacji,a także korzysta z usług Kancelarii Radcy Prawnego.

Kontakt telefoniczny biuro obsługi wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Malmeda: 856 652 861, 856 652 862

email: komunalne@tbs.bialystok.pl lub wspolnoty@tbs.bialystok.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast