Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy:

 1. Zgłosić się do siedziby KTBS Sp. z o.o. w Białymstoku celem otrzymania wniosku wraz z załącznikami i potwierdzenia danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Kompletnie wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów wraz z innymi niezbędnymi dokumentami tj. zaświadczenie o wysokości dochodów z trzech ostatnich miesięcy należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
  Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach muszą udokumentować wszystkie osoby pełnoletnie:
   • Osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach brutto po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe za 3 pełne miesiące,
   • Osoby bezrobotne – aktualne zaświadczenie lub decyzję z Urzędu Pracy,
   • Osoby bezrobotne niezarejestrowane – własnoręczne oświadczenie, z czego utrzymywały się w wymaganym okresie 3 miesięcy,
   • Emeryci, renciści – aktualna decyzja ZUS oraz ostatnie 3 odcinki emerytury lub renty,
   • Osoby pobierające alimenty – decyzja i 3 ostatnie odcinki wpłat,
   • Osoby pobierające zasiłki stałe z opieki społecznej – decyzja o przyznaniu świadczeń,
   • Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową – zaświadczenie o wysokości żołdu,
   • Uczniowie pobierający stypendia – zaświadczenie ze szkoły.
 3. Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wysyłana do osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, np. jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu, dodatek mieszkaniowy przyznaje się od sierpnia.
Osoby, które otrzymywały już dofinansowanie, muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ponownie w ostatnim miesiącu obowiązywania dopłaty, aby była zachowana ciągłość w wypłatach dodatków mieszkaniowych, np. jeżeli przyznany dodatek mieszkaniowy kończy się w miesiącu lipcu, należy złożyć nowy wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego już w lipcu, aby otrzymać nowy dodatek od sierpnia.
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku i pomniejsza w ten sposób należność z tytułu najmu, zaliczek za wodę, centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości osoby ubiegającej się o dofinansowanie.
Można też udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul.Klepacka 18 pobrać formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku). Pobrany wniosek wymaga potwierdzenia w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5.
Rozmiar czcionki
Kontrast