Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI WSTĘP Komunalne TBS Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komunalnego TBS Sp. z o.o. DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI Data publikacji strony internetowej: 2018-06-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31. STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Komunalnym TBS Sp. z o.o. dla strony tbs.bialystok.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: STRONA INTERNETOWA tbs.bialystok.pl SPEŁNIA WYMAGANIA W 90,70%.  
  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
  • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
  • Jeden z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej)
  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 30 sierpnia 2021 roku. DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ SKRÓTY KLAWIATUROWE Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: – powiększanie czcionki – podświetlanie linków – ustawienie wysokiego kontrastu INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Komunalne TBS Sp. z o. o. 15-687 Białystok, komunalne@tbs.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856 628 370. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
  1. Komunalne TBS Sp. z o.o. mieści się w dwóch lokalizacjach: a) 15-687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały jednostki poza obsługą wspólnot mieszkaniowych. Budynek wyposażony jest w Na miejscu nie są dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. b) 15-950 Białystok, ul. Malmeda 19. Wejście do biura obsługi wspólnot . Wejście z poziomu gruntu, brak toalety dla interesantów. Niedostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Rozmiar czcionki
Kontrast