Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 119 str1)
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922),
od września 2017 roku Komunalne TBS Sp. wprowadza poniższe zasady mające na celu ochronę Państwa danych osobowych:
I. Informacje o stanie rozrachunków, wysokości opłaty miesięcznej, stanach liczników, rozliczeniach zaliczek za świadczenia dodatkowe można uzyskać:
1. poprzez panel mieszkańca na stronie tbs.bialystok.pl,
2. telefonicznie,
3. osobiście w siedzibie Spółki.
II. Informacji o stanie rozrachunków, wysokości opłaty miesięcznej, stanach liczników, rozliczeniach zaliczek za świadczenia dodatkowe pracownik Spółki udzieli tylko osobie uprawnionej.
III. Procedury ustalenia haseł:
1. login i hasło początkowe do panelu mieszkańca może uzyskać najemca lokalu osobiście w siedzibie Spółki po złożeniu formularza zgłoszeniowego,
2. hasło do kontaktu telefonicznego może ustalić najemca lokalu osobiście w siedzibie Spółki po złożeniu upoważnienia,
3. login i hasło początkowe do panelu mieszkańca może uzyskać najemca lokalu telefonicznie jeżeli ustalone jest hasło do kontaktu telefonicznego.
IV. Potwierdzenie danych na wniosku o dodatek mieszkaniowy może uzyskać osoba uprawniona.
V. Druk książeczki opłat może odebrać osoba uprawniona.
VI. Wniosek o najem lokalu może złożyć wnioskodawca po okazaniu dokumentu tożsamości.
VII. Wniosek o zamianę lokalu może złożyć główny najemca po okazaniu dokumentu tożsamości.
VIII. Wniosek o rozwiązanie umowy najmu lokalu może złożyć główny najemca po okazaniu dokumentu tożsamości.
IX. Wniosek o rozwiązanie umowy partycypacji może złożyć partycypant po okazaniu dokumentu tożsamości.
X. Informację o statusie złożonego wniosku może uzyskać osoba uprawniona.
XI. Za najemcę uznaje się osoby, które zawarły umowę najmu.
XII. Za właściciela lokalu uznaję się osobę wymienioną w księdze wieczystej lokalu.
XIII. Za osobę uprawnioną uznaje się osobę pełnoletnią występującą na umowie najmu, wniosku o najem lokalu, będącą właścicielem lokalu a także osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
XIV. Pełnomocnictwo powinno być potwierdzone przez pracownika Spółki lub sporządzone notarialnie. W przypadku pełnomocnictwa notarialnego sporządzonego poza granicami Polski powinno być ono potwierdzone apostillą.
Niezbędne druki dostępne są w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki tbs.bialystok.pl zakładka dla najemców/ druki do pobrania.

Rozmiar czcionki
Kontrast