Ogłoszenie konserwacja i sprzątanie.

Białystok, 30-11-2015 r.

Ogłoszenie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2015/S 198-359512 w trybie Przetargu nieograniczonego na konserwację i sprzątanie nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Zaproszenie do składania ofert

Białystok, 6 listopada 2015 roku

OGŁOSZENIE

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania swoich ofert  na  badanie  sprawozdania finansowego za rok 2015. Komunalne TBS Sp. z o.o. przeprowadza badanie sprawozdań finansowych każdego roku.
Oferty na badanie prosimy składać do dnia 19 listopada 2015 w siedzibie Spółki przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 58 w Białymstoku .

Ogłoszenie I

Białystok, dnia 26 października 2015 r.

Ogłoszenie

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2015 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.

Sprzątanie i konserwacja.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Komunalne TBS Sp. z o.o. w
Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Komisji Edukacji Narodowej 58
Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: 15-684 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Komunalne TBS Sp. z o.o. w
Białymstoku
Tel.: +48 856628380

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Białystok, 20-03-2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Białystok, 20-03-2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie o odrzuceniu ofert

Odpowiedz XXI na zapytanie z dnia 06.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

Ogłoszenie - zmiana SIWZ i umowy

Białystok, 10-03-2015r.

 

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Odpowiedz XX na zapytanie z dnia 10.03.2015

Białystok, dn.10-03-2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 – 2015

Ogłoszenie

Odpowiedz XIX na zapytanie z dnia 06.03.2015

Białystok,  10-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

Strony