Komunikat

Białystok, 24 lutego 2014 roku

KOMUNIKAT

Uchwała Rady Miasta Białystok  Nr LIV/629/14 z 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmieniła wysokość opłaty śmieciowej:

dla gospodarstwa domowego o powierzchni do 40,00 m2 na 14,00 zł,

Rozstrzygnięcie przetargu - ubezpieczenie

Białystok, 22-12-2014 r.

Ogłoszenie

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego   Sp. z o.o. w Białymstoku

Ogłoszenie

Białystok, 17 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie

Dotyczy:       Wyjaśnienia treści SIWZ.

                 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Ogłoszenie o zmianie załącznika nr 7

Białystok: Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu Numer 404578-2014 z dnia 10-12-2014 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 7 – WZÓR UMOWY

Ubezpieczenie mienia

Białystok: Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Numer Ogłoszenia 404578-2014 z dnia 10-12-2014 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Unieważnienie przetargu

                 Białystok, 03-07-2014r.

Ogłoszenie

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na:

Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych z ogłoszonego dnia 23-06-2014 r.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 173160 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136994 - 2014r.

Sprostowanie

Białystok,  29-04-2014 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 136994 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
 

Sprostowanie

W związku z umieszczeniem na stronie internetowej Komunalnego TBS Sp. z o.o.

Ogłoszenie II

Białystok,  01-04-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie I

Białystok,  31-03-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

Strony