Komunikat

Białystok, 24 lutego 2014 roku

KOMUNIKAT

Uchwała Rady Miasta Białystok  Nr LIV/629/14 z 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmieniła wysokość opłaty śmieciowej:

dla gospodarstwa domowego o powierzchni do 40,00 m2 na 14,00 zł,

Przegląd elektryczny II

                 Białystok, 03-07-2014r.

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 58, 15 – 687 Białystok,

zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na:

 

Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

Unieważnienie przetargu

                 Białystok, 03-07-2014r.

Ogłoszenie

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na:

Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych z ogłoszonego dnia 23-06-2014 r.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 173160 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136994 - 2014r.

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

Białystok,13-05-2014 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku”.

Sprostowanie

Białystok,  29-04-2014 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 136994 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
 

Sprostowanie

W związku z umieszczeniem na stronie internetowej Komunalnego TBS Sp. z o.o.

Ogłoszenie II

Białystok,  01-04-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie I

Białystok,  31-03-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Białystok,  26-03-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

 

Zamawiający informuje, że uzupełnia dokumentację przetargową o :