Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o.

Białystok, 12-03-2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Adres pocztowy: Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: 15-684 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Tel.: +48 856628380

Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) https://www.tbs.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) https://tbs.bialystok.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/platforma-marketplanet

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) www.tbs.bialystok.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Spółka Prawa Handlowego

Spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie nieruchomościami, budownictwo

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

nie

II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
  1. a) Załącznik nr 3 do SWZ – zawierający pełny zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji i sprzątania wewnątrz budynków.
  2. b) Załącznik 3A do SWZ – zawierający pełny zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji i sprzątania terenów zewnętrznych.
  3. c) Załącznik nr 4 do SWZ – zawierający wykaz obiektów.
  4. d) Załącznik nr 5 do SWZ – zawierający zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji i sprzątania parku Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Okulickiego.
  5. e) Załącznik nr 10 do SWZ – zawierający zakres czynności do wykonania w ramach sprzątania biura Komunalnego TBS z o.o.
  6. f) Załącznik nr 12 do SWZ – zawierający zestawienie ilościowe liczników.
  7. g) Załącznik nr 13 do SWZ – zawierający zestawienie ilościowe kanałów w
  8. h) Załącznik nr 14 do SWZ – zawierający ilość lokali do przeprowadzenia kontroli instalacji

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług :

Usługi konserwacji i sprzątania osiedli należących do Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Główne miejsce świadczenia usług : Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

KOD NUTS: PL841

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oraz sprzątanie obiektów i ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 50800000

Dodatkowe przedmioty 90911200, 90910000, 90914000, 90620000, 77312000, 77314100, 77342000, 65500000, 71315410, 50700000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

Konserwacja i sprzątanie obiektów i ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz odczyty liczników, sprawdzanie drożności kanałów wentylacyjnych, szczelności gazu, dokonywaniu odczytów liczników co, zw i cw.

Szacunkowa wartość bez VAT : 2650605,04 zł tj. 620852,37 EURO

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje : nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : 24

III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i

technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 30-03-2021 r. godz. 11:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
 3. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
  • 1) pieniądzu;
  • 2) gwarancjach bankowych;
  • 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  • 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o nr: 35 1130 1059 0017 3187 1820 0001 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku PN-KiS/2021”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów

je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Nie dotyczy

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : nie

(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł

III.2.3) Kwalifikacje techniczne lub zawodowe:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 1. zrealizował lub realizuje należycie i nieprzerwanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę sprzątania w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych i/lub użyteczności publicznej i/lub biurowych o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20 000 m2 oraz,
 2. zrealizował lub realizuje należycie i nieprzerwanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi konserwacji w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych i/lub użyteczności publicznej i/lub biurowych o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej 20 000 m2, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonywane lub są wykonywane oraz przedłoży dokumenty potwierdzające, iż usługi te zostały wykonane należycie.

Usługi powyższe mogły/mogą być wykonywane w ramach wielu różnych przedsięwzięć

Zgodnie z art. 117 ust. 1 PZP, Zamawiający określa, że wykonanie ww. usług powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału personalnego i technicznego – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
  • osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • – co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej,
 • – co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu hydraulik,
 • – co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu elektryk (uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne D i E),
 • – 1 osobę nadzorującą i koordynującą usługi objęte niniejszym zamówieniem, posiadającą min. wykształcenie średnie oraz min. 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem pracowników realizujących zakres usług objętych niniejszym zamówieniem,
 • – 1 osobą nadzorującą i koordynującą usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, posiadającą odpowiednie kwalifikacje (kierunkowe wykształcenie zawodowe min. technik ogrodnik).

Zamawiający zastrzega, że wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą być ubrani w jednolite ubrania służbowe opatrzone logo firmy. Wykonawca zapewni każdej osobie, wykonującej usługę, odzież ochronną.

 • narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania usługi zgodnie z zamówieniem, tj. dysponuje w szczególności następującym sprzętem:
 • – Kosiarką samojezdną / ciągnikiem ogrodowym szt. 1
 • – Kosiarką spalinową szt. 3
 • – Wiertarką udarową szt. 2
 • – Wiertarką szt. 2
 • – Agregatem prądotwórczym szt. 1
 • – Wkrętarką szt. 2
 • – Szlifierką kątową szt. 2
 • – Spawarką transformatorową 220V szt. 1
 • – Wykaszarką spalinową szt. 2
 • – Piłą spalinową szt. 1
 • – Nożycami do żywopłotu spalinowymi szt. 1
 • – Kompresorem szt. 1
 • – Myjką ciśnieniową szt. 1
 • – Ciągnikiem / pługiem do odśnieżania szt. 2
 • – Detektorem gazu ziemnego szt. 1
 • – Anemometrem szt. 1
 1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
  • 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
  • 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  • 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

II.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

 • 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
  1. i) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  2. j) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca, z przyczyn niezależnych od niego, nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
  3. k) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;
  4. l) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6do SWZ;
 • 2) brak podstaw do wykluczenia:
 1. a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 2. b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 3. c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 4. d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 5. e) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Zamawiający zaleca wykorzystanie w tym celu Załącznika nr 11 do SWZ.
  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 tego Rozdziału SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
  2. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 tego Rozdziału SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
  3. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 • 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 • 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
  1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
  2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 tego Rozdziału SWZ:
   • 1) a, c i d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 • nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 • nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
 • 2) b – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i 2 PZP.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art.109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

 1. Do podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt. 7 stosuje się odpowiednio.
 2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, kryteria określone w SIWZ,

Kryteria Waga Kryteria Waga

cena ofertowa 100 pkt.

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna nie

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

3/2020, znak sprawy PN-KiS/2021

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w

przypadku dialogu konkurencyjnego) nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 30/03/2021 Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres miesiącach : 90 dni tj. do dnia 29-06-2021 r. (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 30/03/2021 Godzina11:15

Miejsc: Platforma zakupowa marketplanet

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2023 rok

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587840

VI.4.2) Składanie odwołań: Odwołanie

 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.
 2. Odwołanie przysługuje na:
  • 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  • 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
  • 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Terminy wnoszenia odwołania:

 • 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 • 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
 2. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast