Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Rozbudowa i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Rozbudowa i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 wraz z przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komunalne TBS Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050490258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-687

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 – Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 856628370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komunalne@tbs.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: tbs.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budownictwo i administrowanie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. W.

Pileckiego 2 wraz z przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90b185b7-f8ee-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00143121/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-10 10:06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tbsbialystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: http://tbsbialystok.ezamawijacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Wymagania techniczne i organizacyjne użycia Platformy zakupowej oraz wymagania techniczne dla sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Załączniku nr 11 do SWZ – Zasady korzystania z Platformy zakupowej oraz w Instrukcji dla Wykonawców, dostępnej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” na Platformie zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 11239295,86 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

 

 

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 w Białymstoku wraz

z przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu, na działkach o numerach geodezyjnych 1460/18, 1466, 1467/2, 1460/19, 1468/2, położonych w Białymstoku, obręb Bacieczki 0001.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 2. rozbudowa i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 w Białymstoku, rozbiórka części dachów, utwardzenie terenu wraz z 31 miejscami parkingowymi, instalacje doziemne: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej oświetlenia terenu, mury oporowe wraz z zagospodarowaniem terenu;
 3. budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej w związku z rozbudową istniejącego budynku wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2;
 4. budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i NN-0,4kV w związku

z rozbudową istniejącego budynku wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2;

 1. budowa i przebudowa sieci cieplnej w związku z rozbudową istniejącego budynku wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2;
 2. koordynacja wykonywania infrastruktury technicznej w zakresie określonym przez inwestorów
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
 4. a) pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną robót budowlanych,
 5. b) wymagane przepisami próby techniczne instalacji wewnętrznych, sprawdzenia niezbędne przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów i badania (np. wody),
 6. c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów, zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych (w 2 egz.),
 7. d) inwentaryzację geodezyjną powierzchni lokali z wyszczególnieniem powierzchni

poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniach (2 egz.),

 1. e) inwentaryzację kanałów i podłączeń do kanałów wentylacji grawitacyjnej (1 egz.),
 2. f) dostarczenie kluczy w systemie jednego klucza
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Dokumentacji projektowej wielobranżowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w Przedmiarach robót. Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 – Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższego, jedynego kryterium:

Lp. Nazwa kryterium Waga w % Sposób oceny

 1. Cena (C) 100 Wg wzoru z pkt 2
 2. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Cena”:

Cena brutto najtańszej oferty

C = ——————————————- x 100 pkt

Cena brutto badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

 1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp dotyczących:

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

 1. a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100);
 2. b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100).

2) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

 1. a) wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i § 3 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w technologii tradycyjnej, w stanie wykończonym wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, o wartości minimum 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100) brutto każda.

Przez „budowę” należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego od podstaw, tj. od wytyczenia budynku do przekazania go inwestorowi w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 1. b) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

 Kierownik budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń, i co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum 1.500.000,00 zł, (jeden milion

pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto każda, polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i § 3 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

 Kierowników robót:

􀀀 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót, polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego  wielorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i § 3 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

􀀀 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego uprawnienie do kierowania robotami bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót, polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i § 3 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

lub odpowiadające im osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a także osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na poziomie odpowiadającym co najmniej uprawnieniom bez ograniczeń, uznanych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej – zostanie uznany za spełniony, jeżeli warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) Rozdziału VII SWZ spełnią łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj. wykażą, że łącznie posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na wymaganym przez Zamawiającego poziomie oraz łącznie posiadają ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez Zamawiającego sumę gwarancyjną.

 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) Rozdziału VII SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

brak podstaw wykluczenia:

 1. a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 2. b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 3. c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

 1. d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 2. e) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Zamawiający zaleca wykorzystanie w tym celu Załącznika nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

 1. a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
 2. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed jej złożeniem, na kwotę 2 500 000,00 zł (słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
 3. c) wykazu minimum 2 robót budowlanych o wartości minimum 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100) brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami takimi są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,

na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

 1. d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Uwaga:

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 194 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art.12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.12 ust.1 tej ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Ne wymaga się

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

 1. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach art. 118 Pzp, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 Rozdziału IX SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Rozdziału IX SWZ:

1) lit. a, c i d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 • nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

3) lit. b – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art.109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

3 Do podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach art. 118 Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 7 Rozdziału IX SWZ stosuje się odpowiednio.

4 W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3 Rozdziału XII SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby 5 Wykonawca, wraz z ofertą, składa szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robot, stanowiących Załącznik nr 12 do SWZ, Formularz wyliczenia ceny (Załącznik nr 2 do SWZ), oraz Wykaz stawek i narzutów (Załącznik nr 3 do SWZ). Dokumenty te stanowią integralną część oferty.

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25-08-2021 r. do godz.10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
 3. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego o nr: 35 1130 1059 0017 31871820 0001 z adnotacją: „wadium

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 wraz z przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
 2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne

i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

1 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu – w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej – zostanie uznany za spełniony, jeżeli warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) Rozdziału VII SWZ spełnią łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie tj. wykażą, że łącznie posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na wymaganym przez Zamawiającego poziomie oraz łącznie posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez Zamawiającego sumę gwarancyjną.

4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) Rozdziału VII SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

5 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 Rozdziału IX SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy, jeżeli zmiana jest nieistotna w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 455 ustawy Pzp 1 Zmiany dotyczą realizacji robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie

następujące warunki:

 1. a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 2. b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 3. c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;

2 Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 2. b) zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

3 Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy;

4 Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest niższa niż 15% wartości zamówienia określonej w Umowie, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.

5 Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tbsbialystok.ezamawiajacy.pl Platforma zakupowa MarketPlanet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% Ceny brutto podanej w ofercie.

2 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3 Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

4 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

5 Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

6 Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w terminie 5 dni od daty wezwania, podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale IX SWZ.

7 Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia na rozbudowę i docieplenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rtm. W. Pileckiego 2 wraz z przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu przeznacza kwotę do wysokości 12 400 000,00 zł brutto.

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast