Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Przegląd instalacji elektrycznej

Ogłoszenie

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 36 lokal 5, 15 – 687 Białystok,zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na:

Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów oraz kontrola sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, oraz sporządzenie protokołów z kontroli i badania instalacji elektrycznej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Bacieczki w Białymstoku, będących własnością Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
w następującym zakresie:

 • – Wykonanie pomiaru oporności przewodów i WLZ dla mieszkań, lokali usługowych, garaży oraz obwodów administracyjnych,
 • – Badanie wyłączników różnicowo – prądowych w tablicach mieszkań i usług,
 • – Sprawdzenie sprawności połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń instalacji elektrycznych

wraz z oceną stanu technicznego,

 • – pomiary instalacji odgromowej budynków w obiektach zgodnie z poniższym zestawieniem:
Adres Ilość mieszkań Ilość garaży Ilość obwodów administracyjnych Ilość lokali użytkowych Instalacja odgromowa
Pietkiewicza 4          48 5            2 1
Pietkiewicza 4a 51 2
Pietkiewicza 4b 48 5 2
Pietkiewicza 4c 47 5 2 1
Pietkiewicza 4d 71 9 3 1
Pietkiewicza 4e 44 8 2
Pietkiewicza 2 48 5 2 1 1
Pietkiewicza 2a 48 4 2 1
Pietkiewicza 2b 48 2 1
Pietkiewicza 2c 47 8 2 2 1
K.E.N. 38 79 4 7 1
K.E.N. 38A 38 2 1
K.E.N. 38B 74 7 2 1
Suma 691 56 29 13 7

 

Wykonawca składający ofertę musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacji (grupa D + E) – uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacyjnym
w zakresie uprawnień pomiarowych w zakresie ochrony p/poż do 1 kV lub uprawnienia budowlane elektryczne i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone przez dostawcę
  za zgodność z oryginałem, ich odpisy lub kserokopie:
 • – formularz ofertowy,
 • – nazwę i adres wykonawcy,
 • – kopię ważnego świadectwa kwalifikacji lub uprawnień budowlanych elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów.
 1. Termin zamówienia.

Zamówienie musi być zrealizowane do: 30.11.2023r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego   w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku,   ul. KEN 36 lokal nr 5 do dnia 15-09-2023 r. do godz. 14.00. 

 Osobami do kontaktu z wykonawcą są:

 • 1) Piotr Głębocki tel. 85 66 28 382
 • 2) Łukasz Kasianowicz tel. 85 66 28 384
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i przedstawi najniższą cenę ryczałtową brutto na cały zakres prac określony w pkt. 1.

 2. 6. W załączeniu:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast