Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Przegląd instalacji elektrycznej

Białystok, 12-10-2021r.

Ogłoszenie

 Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 36 lokal 5, 15 – 687 Białystok, zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na:

Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów oraz kontrola sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, oraz sporządzenie protokołów z kontroli i badania instalacji elektrycznej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Bacieczki w Białymstoku, będących własnością Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
w następującym zakresie:

 • – Wykonanie pomiaru oporności przewodów i WLZ dla mieszkań, lokali usługowych, garaży oraz obwodów administracyjnych,
 • – Badanie wyłączników różnicowo – prądowych w tablicach mieszkań i usług,
 • – Sprawdzenie sprawności połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń instalacji elektrycznych wraz z oceną stanu technicznego,
 • – pomiary instalacji odgromowej budynków,

w obiektach zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Adres Ilość

mieszkań

Ilość garaży Ilość obwodów administracyjnych Ilość lokali

użytkowych

Instalacja odgromowa
Kołłątaja 67 90 18 10
Kołłątaja 69 28 5 2
Kołłątaja 71 28 5 2
Kołłątaja 73 28 5 2
Kołłątaja 75 70 6 8
Pietkiewicza 1 82 14 9
Pietkiewicza 3 28 5 2
Pietkiewicza 5 28 5 2
Pileckiego 2 28 5 2
Pileckiego 4 67 13 7
Pietkiewicza 6a 36 2
Pietkiewicza 6b 36 2
Pietkiewicza 6c 56 12 4
Pietkiewicza 6d 106 22 6 1
Pietkiewicza 21 53 13 3 1
Pietkiewicza 23 34 7 2 1
Pietkuna 1 72 10 3 1
Pietkuna 3 53 7 2 1
KEN 38B 74 8 3
KEN 36 69 3 5 1
SUMA 1140 171 85 5 6

 

Wykonawca składający ofertę musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacji (grupa D + E) – uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacyjnym
w zakresie uprawnień pomiarowych w zakresie ochrony p/poż do 1 kV lub uprawnienia budowlane elektryczne i przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone przez dostawcę
  za zgodność z oryginałem, ich odpisy lub kserokopie:
 • – formularz ofertowy,
 • – nazwę i adres wykonawcy,
 • – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą),
 • – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego świadectwa kwalifikacji lub uprawnień budowlanych elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów.
 1. Termin zamówienia.

Zamówienie musi być zrealizowane do 31.12.2021r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego   w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku,   ul. KEN 36 lokal nr 5 do dnia 18-10-2021 r. do godz. 12.00.

 Osobami do kontaktu z wykonawcą są:

 • 1) Piotr Głębocki tel. 85 66 28 382
 • 2) Tomasz Kamiński tel. 85 66 28 383
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i przedstawi najniższą cenę ryczałtową brutto na cały zakres prac określony w pkt. 1.

 2. 6. W załączeniu:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast