Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Kredyt na termomodernizacje budynków

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 ogłasza przetarg naudzielenie i obsługa 5 (pięciu) kredytów bankowych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.)  – dalej zwanych razem i osobno „kredytem”. Wykonawca – „bank kredytujący” w rozumieniu ww. ustawy – składający ofertę w postępowaniu, musi posiadać, w swojej ofercie bankowej, kredyt na realizację ww. przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz musi współpracować z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie przekazywania takiej premii.

  1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://tbsbialystok.ezamawiajacy.pl
Rozmiar czcionki
Kontrast