Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

O odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Nr ogłoszenia: 2020/S 235-580440

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1843) – dalej jako „ustawa”, która ma zastosowanie do niniejszego postępowania na podstawie art. art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), Zamawiający – Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku:

 

  1. Oferta złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: Amlux Sp. z o.o., Grójecka 77, 02-094 Warszawa, i Zintegrowane Systemy Techniczne Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa została odrzucona przez Komisję Przetargową na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy. Powodem odrzucenia oferty jest błąd w obliczeniu ceny poprzez zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (23% zamiast 8%) w zakresie wynagrodzenia za usługi „konserwacji” (w punkcie 8 w załączniku nr 1 do oferty – Formularz wyliczenia ceny), a w konsekwencji – błąd w obliczeniu wartości podatku VAT i całkowitej ceny brutto oferty.

Uzasadnienie

Zamawiający informuje, że w złożonej ofercie ww. Wykonawca określił błędną stawkę podatku od towaru i usług (VAT) w zakresie wynagrodzenia za usługi „konserwacji”. Prawidłowo określona stawka podatku VAT powinna wynosić 8%, Wykonawca natomiast zastosował stawkę 23%. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT oraz obliczenie w oparciu o tę stawkę wartości podatku VAT i całkowitej ceny brutto oferty, stanowi błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oferta zawierająca stawkę podatku VAT, niezgodną z obowiązującymi przepisami, podlega odrzuceniu na podstawie powyższego przepisu. Stanowisko takie znajduje oparcie w jednolitym w tym względzie orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[1] i sądów powszechnych[2].

 

  1. Oferta złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, i Impel Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Marsa 56A, 04-242 Warszawa, została odrzucona przez Komisję Przetargową na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy z powodu nie podpisania, załączonych do oferty, dwóch oświadczeń JEDZ. Podstawą odrzucenia oferty ww. Wykonawcy jest również art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z postanowieniami punktu 2 Rozdziału IX SIWZ, także z tego powodu, że osoba podpisująca ofertę nie posiadała umocowania do tej czynności (ze względu na wadliwe pełnomocnictwo).

 

Uzasadnienie

Zamawiający informuje, że ww. Wykonawca, do złożonej oferty, załączył nie podpisane oświadczenia JEDZ oznaczone numerami 20210104_1053 i 20210104_1119. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy, Wykonawca składa oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolity dokument, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym, że ww. oświadczenia nie zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy stwierdzić, że złożona oferta jest niezgodna z ustawą (art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy), ponieważ nie załączono do niej wymaganych oświadczeń JEDZ we właściwej formie, co powoduje ich nieważność. Podstawę do odrzucenia oferty ww. Wykonawcy z wyżej podanych powodów, stanowi także przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z postanowieniami punktu 2 Rozdziału IX SIWZ, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający ocenia jako wadliwe pełnomocnictwo udzielone Pani Emilii Smętkiewicz. Pełnomocnictwo zostało udzielone przez Impel Safety Sp. z o.o., który nie jest Wykonawcą (członkiem Konsorcjum) biorącym udział w postępowaniu. Należy więc uznać, że oferta została podpisana przez osobę, która nie posiada umocowania do tej czynności od Konsorcjum firm: Impel Facility Services Sp. z o.o i Impel Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Również z tego powodu oferta ww. Wykonawcy jest niezgodna z treścią z ww. postanowień SIWZ.

 

  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.1843) – dalej jako „ustawa”, która ma zastosowanie do niniejszego postępowania w zw. z art. art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), Zamawiający – Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu obie ofert złożone przez Wykonawców podlegały odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Komisja Przetargowa postanowiła o unieważnieniu ww. postępowania.

 

[1] Np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26.07.2017 r. (KIO 1462/17), wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.04.2018 r. (KIO 629/18).

[2] Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2011 r. (III CZP 53/11).

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast