Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia

 

Białystok, 27-11-2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Adres pocztowy: Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: 15-684 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Tel.: +48 856628380

Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska

E-mail: piechowska@tbs.bialystok.pl Faks: +48 856628385

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) https://www.tbs.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) https://tbsbialystok.ezamawiajacy.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) https:/tbsbialystok.ezamawiajacy.pl.

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Spółka Prawa Handlowego

Spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie nieruchomościami, budownictwo

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 nie

 II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego

TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

1.              Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

a)         Załącznik nr 3 do SIWZ – zawierający pełny zakres czynności konserwacji i sprzątania.

b)        Załącznik nr 4 do SIWZ – zawierający wykaz obiektów.

c)         Załącznik nr 5 do SIWZ – zawierający zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji i sprzątania parku Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Okulickiego.

d)        Załącznik nr 10 do SIWZ – zakres sprzątania biura Komunalnego TBS Sp. z o.o.

e)         Załącznik nr 12 do SIUWZ – wykaz liczników.

f)         Załącznik nr 13 do SIWZ –  ilość kanałów wentylacyjnych.

g)        Załącznik nr 14 do SIWZ – ilość lokali do przeglądów gazowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług :

Roboty budowlane, Usługi zarządzania  

Główne miejsce świadczenia usług : Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

KOD NUTS: PL841

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oraz sprzątanie obiektów i ich otoczenia na osiedlach będących

własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 50800000

Dodatkowe przedmioty 90911200, 90910000, 90914000, 90620000, 77312000, 77314100, 77342000, 65500000, 71315410, 50700000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części:  nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

Konserwacja i sprzątanie obiektów i ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS

Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz odczyty liczników, sprawdzanie drożności kanałów wentylacyjnych,

szczelności gazu, dokonywaniu odczytów liczników co, zw i cw.

Szacunkowa wartość bez VAT : 2650605,04 zł tj. 620852,37 EURO

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje :  nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:  nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : 24

 III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i

technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

I. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt  tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 z późn. zm.).

6. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Komunalnego TBS Sp. z o.o.

w Białymstoku w Banku PKO BP Oddział Regionalny w Białymstoku, nr: 41 1020 1332 0000 1802 0182 6254 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. PN-KiS/2020”

7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku

bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

8. Zamawiający żąda, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

a)         pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

b)        innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został załączony do oferty.

9.    Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

 

10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

1.              Dopuszcza się wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1, 2 i 4 Pzp.

2.              Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.

3.              W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów

je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Nie dotyczy

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :  nie

(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego

lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na

kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł

III.2.3) Kwalifikacje techniczne lub zawodowe:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1.       zrealizował lub realizuje należycie i nieprzerwanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługę sprzątania w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych i/lub użyteczności publicznej i/lub biurowych o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20 000 m2 oraz,

2.         zrealizował lub realizuje należycie i nieprzerwanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi konserwacji w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych i/lub użyteczności publicznej i/lub biurowych o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej 20 000 m2,

i przedłoży dokumenty potwierdzające, iż usługi te zostały wykonane należycie.

Usługi powyższe mogły/mogą być wykonywane w ramach wielu różnych przedsięwzięć.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 Pzp, Zamawiający określa, że wykonanie ww. usług powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

3.       dysponuje:

3.1   osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia zgodnie z poniższym zestawieniem:

        co najmniej 1 osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej,

        co najmniej 1  osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu hydraulik,

        co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu elektryk (uprawnienia dozorowe i  eksploatacyjne D i E).

        1 osobę nadzorującą i koordynującą usługi objęte niniejszym zamówieniem, posiadającą min. wykształcenie średnie oraz min. 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem pracowników realizujących  zakres usług objętych niniejszym zamówieniem,

        1 osobą nadzorującą i koordynującą usługi w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, posiadającą odpowiednie kwalifikacje (kierunkowe wykształcenie zawodowe min. technik ogrodnik).

        Zamawiający zastrzega, aby wszyscy pracownicy Wykonawcy byli ubrani w jednolite ubrania służbowe opatrzone logo firmy. Wykonawca zapewni każdej osobie wykonującej usługę odzież ochronną.

3.2   narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania usługi zgodnie z zamówieniem, tj. dysponuje w szczególności następującym sprzętem:

          Kosiarką samojezdną / ciągnikiem ogrodowym szt. 1

          Kosiarką spalinową szt. 3

          Wiertarką udarową szt. 2

          Wiertarką szt. 2

          Agregatem prądotwórczym szt. 1

          Wkrętarką szt. 2

          Szlifierką kątową szt. 2

          Spawarką transformatorową 220V szt. 1

          Wykaszarką spalinową szt. 2

          Piłą spalinową szt. 1

          Nożycami do żywopłotu spalinowymi szt. 1

          Kompresorem szt. 1

          Myjką ciśnieniową szt. 1

          Ciągnikiem / pługiem do odśnieżania szt. 2

          Detektorem gazu ziemnego szt. 1

          Anemometrem szt. 1

III.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.       Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

1.1   Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w tym punkcie, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.

1.2   wykaz wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług, o których mowa w Rozdziale V ppkt. 1.1. lit. c) SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie usług, które powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wykaz powinien być sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1282), Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 3.1.2 tego Rozdiału SIWZ, i złożenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dotyczy jedynie usług wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w Rozdziale V pkt 1.1 lit. c) SIWZ (w ten sam sposób należy rozumieć również pojęcie „najważniejsze usługi”).

1.3   wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

1.4   wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ;

1.5   oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ;

1.6   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 Pzp składa oświadczenie z art. 25a ust. 2 dotyczące tych podmiotów w w formie jednolitego dokumentu  oraz zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt. 3.1.1 – 3.1.5 tego Rozdziału SIWZ.

1.7 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt. 3.1.1 – 3.1.5 tego Rozdziału SIWZ dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictwa złożonych wraz z zobowiązaniem) – ze złożonego dokumentu winien wynikać:

a)         zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)        sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)         zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

d)        czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

1.8   W przypadku, gdy podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podmiotu dokumenty wymienione w pkt. 3 ppkt 3.1.1 – 3.1.5 tego Rozdziału SIWZ.

1.9          Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

1.10      Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, spółki cywilne):

1)        każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp w zakresie wymaganym przez Zamawiającego;

2)        co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie opisanym przez Zamawiającego;

3)        oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

4)        Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia;

5)        wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

1.11      W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).

1.12      Złożenie wymaganych oświadczeń lub dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2                Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

2.1                      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

2.2          oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.3          zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4          zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzającym że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5          oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2.6          Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 tego Rozdziału SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.7          Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 – 4.4 tego Rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; stosuje się zapis pkt. 4.3 i 4.4 tego Rozdziału SIWZ odnośnie terminów ważności dokumentów.

2.8           W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2.9          Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 4.1 – 4.5 tego Rozdziału SIWZ.

2.10      W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 tego Rozdziału SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

3                Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:  Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert :  nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, kryteria określone w SIWZ,

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. cena ofertowa 60 pkt.

2. ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godziny uczestnicząca w realizacji zamówienia 35 pkt.

3. Czas reakcji 5 pkt.

4.            Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

5.            Ocena punktowa w kryterium „Ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy uczestnicząca w realizacji zamówienia” dokonana zostanie na podstawie odpowiedzi zamieszczonych w załączonym do oferty formularzu sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W sytuacji, jeżeli Wykonawca nie poda informacji odnośnie ilości osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, uczestniczących w realizacji zamówienia, Zamawiający uzna, że deklaruje on mniej niż 61% i otrzyma w przedmiotowym kryterium 0 pkt,

6.            Ocena punktowa oferty w kryterium „Czas reakcji” nastąpi na podstawie czasu reakcji Wykonawcy (liczonego w minutach) od chwili otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu awarii do momentu przystąpienia do usunięcia awarii. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty zgodnoie z zapisami w pkt. 2. 

7.            Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

8.            Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

9.            Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 Pzp).

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna  nie

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

2/2020, znak sprawy PN-KiS/2020

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:   nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w

przypadku dialogu konkurencyjnego) nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 05/01/2020 Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:  PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres miesiącach : 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 05/01/2020  Godzina10:15

Miejsc: Platforma zakupowa marketplanet

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2023 rok

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587840

VI.4.2) Składanie odwołań: Odwołanie  – zgodnie z przepisami art. 180 –  198  Pzp. 

1.              Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.              Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie określonej
w art. 180 ust. 4 Pzp.

3.              Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w formie i terminie określonym w art. 180 ust. 5 Pzp.

Terminy wnoszenia odwołania:

1.              Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności  Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

2.              Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3.              Odwołanie  wobec  czynności  innych, niż  określone w pkt 1 i 2, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach  stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.              Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie określonej w art. 185 ust. 2 ustawy, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego  Wykonawcy do postępowania odwoławczego, nie później niż do czasu otwarcia  rozprawy.

Skarga  do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast