Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 10-11-2020

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Numer postępowania: 1/2020

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Nazwa części Wartość brutto
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku 220 000,00 zł
  1. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności:
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
1 INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.VIENNA INSURANCE GROUP, STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO 22, 00-668 WARSZAWA 164 499,51 zł 36 miesięcy ——- 3 raty
2 Anna Sapieszko-Wojtanis,
ul. Modrzewiowa, 16-400 Suwałki
144 828,00 zł 36 miesięcy ——- 3 raty


Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozmiar czcionki
Kontrast