Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Nadzór inwestorski

Białystok dn. 25.06.2020 r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

         Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr 42 przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej obejmującej pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej robót budowlanych: „Nadbudowy i docieplenia elewacji budynku mieszkalnego z usługami w zabudowie pierzejowej przy ul. Jurowieckiej 42”, realizowanej na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 861/2018 z 20.09.2018 r., dokumentacji projektowej wykonawczej i oferty Wykonawcy robót.

Obowiązki Inspektora Nadzoru:

  1. a) reprezentowanie inwestora na budowie i sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, umową oraz warunkami technicznymi realizacji i odbioru robót,
  2. b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
  3. c) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
  4. d) potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
  5. e) współpraca z Zamawiającym w odniesieniu do konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji, robót zamiennych lub dodatkowych,
  6. f) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, udział w pracach komisji technicznych, egzekwowanie od wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego,
  7. g) uczestniczenie w czynnościach związanych z odbiorem końcowym i przekazaniem obiektu do użytkowania,

Rozpoczęcie realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy o wykonawstwo nastąpi nie wcześniej niż 15.07.2020r., a zakończenie do 30.09.2021r.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją projektową, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, po uprzednim zgłoszeniu do Zarządcy e-mail: komunalne@tbs.bialystok.pl.

 

Oferta musi zawierać cenę za wykonanie pełnego zakresu obowiązków opisanych powyżej.

 

Ofertę należy złożyć do dn. 14.07.2020 r. w siedzibie Zarządcy, Komunalne TBS Sp. z o.o. przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5 w Białymstoku.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast