Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 173160 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136994 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 58, 15-687 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6640222, faks 085 6640333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ. 2. Na potrzeby niniejszej SIWZ dostawa sprzętu komputerowego określa się także zamiennie jako Sprzęt. 3. Dostawa obejmuje: dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego; sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.82.10.00-9, 48.61.30.00-8, 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Centrum Informatyki ZETO S.A.,, Skorupska 9, 15-048 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63268,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 70048,50

·         Oferta z najniższą ceną: 70048,50 / Oferta z najwyższą ceną: 70048,50

·         Waluta: PLN.