Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Ogłoszenie I

Białystok,  31-03-2014 roku

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

Ogłoszenie

Pkt. IV ppkt. 3.9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii).Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących w szczególności:

a)     zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)     sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

c)      charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d)     zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.