Odpowiedz 19.07.2018

Białystok dn. 19.07.2018r.

Ogłoszenie

W odpowiedzi na pisma z dnia 16 i 17 lipca 2018 dotyczących zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie standardu wykończenia lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń wspólnych, istnieją duże rozbieżności między opisem technicznym, rysunkami, a załączonym przedmiarem.

Odpowiedź 1: Rozbieżności wyjaśniono w odpowiedziach na pytania szczegółowe.

Pytanie 2:

W udostępnionej dokumentacji wg. pkt. XXVI SIWZ brak jest załącznika nr.11 „Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego”.

Odpowiedź 2: Załącznik nr 11 „ Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego” zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3:

A załączonych przedmiarach na budynek 4B, oraz garaż podziemny brak jest przyjętych pozycji na odwodnienie wykopów (wg. załącznika „badania geologiczne 2018”) w czasie realizacji robót ziemnych oraz robót konstrukcyjnych stanu zero.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie przewiduje konieczności odwodnienia wykopów z wód gruntowych. Zamawiający zrealizował w bezpośrednim sąsiedztwie 5 podobnych budynków bez konieczności odwodnienia wykopów.

Pytanie 4:

Jakie jest wykończenie podłóg w kuchniach? (wg przedmiaru są terakoty, wg rysunków PCW, w opisie technicznym – brak informacji)

Odpowiedź 4: Wykończenie podłóg w kuchniach – płytki terakoty 30x30cm

Pytanie 5:

Jakie jest wykończenie podłóg w pomieszczeniach gospodarczych w piwnicy? (wg przedmiaru są z terakoty, wg rysunków PCW, w opisie technicznym – brak informacji)

Odpowiedź 5: Wykończenie podłóg w pomieszczeniach porządkowych nr 0/10, 0/57 w węźle cieplnym 0/11 oraz w pomieszczeniach gospodarczych nr od 0/1 do nr 0/8, oraz pomieszczeniu sprzątaczek nr 0/12 wykonane z terakoty. Nie należy wyceniać pozycji nr 209 przedmiaru roboty budowlane, (posadzki z tworzyw sztucznych – listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane).

Pytanie 6:

Proszę o wyjaśnienie przeliczenia pozycji przedmiarowej nr 72 (Kanały wentylacyjne z pustaków wapienno-piaskowych o wym. 25x25).Wątpliwości podlega działanie 2.86*10*10.83, w którym mnożona jest wysokość kondygnacji (2,86) przez wysokość komina (10,83).

Odpowiedź 6: Należy zmienić opis pozycji nr 72 przedmiaru roboty budowlane na „ Keramzyto-betonowe kształtki wentylacyjne o wymiarach 25x25cm” oraz przedmiar robót na 28,66 m.

Pytanie 7:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące pozycji przedmiarowej nr 129, 130 oraz 131. Wg rysunku ścianki działowe piwnic między komórkami lokatorskimi mają grubość 8cm. Wg przedmiaru – większość z nich przyporządkowanych jest do pozycji ścianek działowych piwnicznych grubości 12cm., Jakiej grubości faktycznie są ścianki działowe między komórkami lokatorskimi?

Odpowiedź 7: Ścianki działowe między komórkami lokatorskimi są grubości 8 cm.

Należy zmienić opis pozycji nr 129 przedmiaru roboty budowlane na „ Ścianki działowe piwniczne grubości 8 cm do wysokości 2 m pełne, a wyżej ażurowe, bez fundamentu z cegły sylikatowej – piwnice.”

Należy zmienić przedmiar robót w pozycji nr 131 przedmiaru roboty budowlane na 98,559m2

Pytanie 8:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące pozycji przedmiarowej nr 178. „Tynki klatek schodowych” Przedmiar nie uwzględnia jednej z kondygnacji

Odpowiedź 8: Należy zmienić przedmiar robót w pozycji nr 178 przedmiaru roboty budowlane na 564,775m2

Należy zmienić przedmiar robót w pozycji nr 224 przedmiaru roboty budowlane na 840,192m2

Należy zmienić przedmiar robót w pozycji nr 225 przedmiaru roboty budowlane na 188,112m2

Pytanie 9:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące pozycji przedmiarowej nr 218 (Okładziny biegów schodowych od spodu płytkami GRES 30x30cm). W którym miejscu w budynku należy układać płytki gresowe biegów od spodu ?

Odpowiedź 9: Nie należy wyceniać pozycji nr 218 przedmiaru roboty budowlane, (Okładziny biegów schodowych od spodu płytkami GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5 mm – szerokość pasa – 30cm)

Pytanie 10:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące pozycji przedmiarowej nr 225. W opisie technicznym farbą olejną do wysokości 1,60m maluje się także klatki schodowe i w wiatrołapy. W przedmiarze ujęto jedynie malowanie farbą olejną pomieszczeń technicznych piwnicy.

Odpowiedź 10: Malowanie ujęto w pozycji nr 229 przedmiaru roboty budowlane. Należy zmienić opis pozycji nr 229 przedmiaru roboty budowlane na „ Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą olejną półmatową RAL 1013 – dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem Rx1,15”

Pytanie 11:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące pozycji przedmiarowych nr 117-120. W przedmiarze nie ujęto pełnej wysokości przewodów kominowych (2,35m) do wyliczenia kanałów wentylacyjnych i obmurowania kominów z cegły gr. 12cm. Przyjęto jedynie wysokość ponad dachem, wynoszącą 1,3m, co znacznie zmienia obmiar. Przykładowo: obmiar poz. 117 przedmiaru to 226,90m, a przy założeniu wysokości 2,35m - 343,10m.

Odpowiedź 11: Należy zmienić przedmiar robót w pozycji nr 117 przedmiaru roboty budowlane na 401,120m

Należy zmienić opis pozycji nr 118 przedmiaru roboty budowlane na „Keramzyto-betonowe kształtki wentylacyjne o wymiarach 25x25cm”

Należy zmienić przedmiar robót w pozycji nr 118 przedmiaru roboty budowlane na 9,400m

Należy zmienić przedmiar robót w pozycji nr 119 przedmiaru roboty budowlane na 83,803m2

Obmurowanie kanałów pod dachem uwzględniono w poz. 74

Należy zmienić przedmiar robót w pozycji nr 120 przedmiaru roboty budowlane na 83,803m2

Docieplenie kominów pod dachem uwzględniono w poz. 75

Należy zmienić przedmiar robót w pozycji nr 121 przedmiaru roboty budowlane na 71,240m

Pytanie nr 12.

Zwracamy się z prośbą  o uzupełnienie SIWZ o poprawny przedmiar robót niskoprądowych dla budynku mieszkalnego gdyż zamieszczony plik o nazwie „przedmiar robót_ niskoprądowe|”  jest błędny i niekompletny.  Zawiera elementy instalacji światłowodowej i instalacji satelitarnej oraz szafki telekomunikacyjne mieszkaniowe (nie występujące w projekcie). Brakuje natomiast elementów instalacji domofonowej i telefonicznej.

Odpowiedź 12.

Projekt instalacji niskoprądowych w budynku 4B należy rozpatrywać łącznie z projektem „Niskie prądy Aneks zamienny”. Należy wycenić zgodnie z przedmiarami „przedmiar robót_ niskoprądowe”. Dodatkowo Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej przedmiar instalacja domofon bud 4B który także należy wycenić.

Pytanie 13.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami opisu  P.W Przyłączy wodociągowych,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej z 6 grudnia 2010r  a rzutami  tj.:

- Wg opisu Budynek nr 4B zaopatrywany będzie w wodę z projektowanego wodociągu f160 PE (wg uzgodnienia nr 11358) zlokalizowanego w ulicy Gwiezdnej.  Natomiast wg rzutu rys. nr 1 P.W Przyłączy wodociągowych,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej z 6 grudnia 2010r  Budynek nr 4B zaopatrywany będzie w wodę z projektowanego wodociągu f160 PE zlokalizowanego w ulicy kpt. Kazimierza Kamieńskiego.

Odpowiedź 13.

Jest to ten sam wodociąg tylko ulica zmieniła nazwę.

Pytanie 14.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilościowych pomiędzy przedmiarami  a Projektem Wykonawczym  Przyłączy wodociągowych,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej z 6 grudnia 2010r  tj.:  W Przedmiarze „Przyłącze wodociągowe do budynku nr 4B” brakuje w m.in. :

- „wcinka” do wodociągu dn. 160  poprzez elektrooporowy trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną fi 160/63 Fusion – 1 szt.

- zasuwa odcinająca PN 10 firmy AVK typ 36/80 z końcówkami PE 63, z miękkim uszczelnieniem i gładkim przelotem „bezgniazdową” wraz z obudową i skrzynką uliczną – 1 kpl

- Rurociąg PE 63 L= 79,3 mb

- Mufa elektrooporowa d 63 – 2 szt

- Kolano elektrooporowe d 63/90o – 3 szt

- Kolano elektrooporowe d 63/45o – 2 szt

- Przejście gazoszczelne przez ścianę dla rury fi 63 – 1 szt

- Złączka elektrooporowa PE63/ GZ dn 40 – 1szt

- Podejście do wodomierza dn 40 -  1

- Wodomierz dn 40

- Konsola EWE dn 40 – 1

- Zasuwy AVK 06/30 – 2szt

- Zawór antyskażeniowy EA -1

- Inne elementy instalacji wg rys nr 12

- Roboty ziemne i drogowe adekwatnie do projektu

Odpowiedź 14.

Wodociąg  częściowo jest wykonany, proszę wycenić zakres zgodny z przedmiarem.

Armatura zestawu wodomierzowego znajduje się w przedmiarze instalacji wod-kan, wodomierz Dn 40 będą dostarczały Wodociągi Białostockie. Zamawiający na stronie zamieścił aktualny przedmiar instalacji i przyłączy wod-kan.

Pytanie 15.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilościowych pomiędzy przedmiarem  a dokumentacją Wykonawczą Wykonawczego Przyłączy wodociągowych,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej do projektowanych budynków z 6 grudnia 2010r oraz Projektem Wykonawczym zamiennym zewnętrznej infrastruktury sanitarnej z 1.07.2018r   tj.:

 W przedmiarze „kanalizacja sanitarna brakuje m.in. :

- Kanały  z rur  PVC 200x5,9  długość 112,9mb

- Kanały  z rur  PVC 160x4,0  długość 20,5 mb

- Studnie  rewizyjne fi 1000 H=3,5 mb  - 6 kpl

- Roboty ziemne i drogowe adekwatnie do projektu

Odpowiedź 15.

W projekcie wykonawczym przyłącza wod-kan do budynku znalazł się omyłkowo nieaktualny rzut. Zamawiający na stronie zamieścił aktualny rysunek i przedmiar przyłączy wod-kan.