Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500083363-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 531993-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

 1) NAZWA I ADRES: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 50490258000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15-687 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 640 222, e-mail komunalne@tbs.bialystok.pl, faks 856 640 333. Adres strony internetowej (url): www.tbs.bialystok.pl I.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): PN-KiS/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację oraz obiektów i ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

a) Załącznik nr 3 do SIWZ – zawierający pełny zakres czynności konserwacji i sprzątania.

b) Załącznik nr 4 do SIWZ – zawierający wykaz zasobów.

c) Załącznik nr 5 do SIWZ – zawierający zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji i sprzątania parku Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Okulickiego.

d) Załącznik nr 10 do SIWZ – zakresa sprzątania biura TBS.

e) Załącznik nr 12 do SIUWZ – wykaz liczników.

f) Załącznik nr 13 do SIWZ – ilość kanałów wentylacyjnych.

g) Załącznik nr 14 do SIWZ – ilość lokali do przeglądów gazowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ, a w szczególności we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

 II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie

 II.5) Główny Kod CPV: 50800000-3 Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90910000-9, 90620000-9, 77312000-0, 77314100-5, 77342000-9, 65500000-8, 71315410-6, 50700000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

 III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 854800.04 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak

Nazwa wykonawcy: Impel Facility Sp. z o.o., Email wykonawcy: a.puzio@impel.pl, a.augustyniak@impel.pl Adres pocztowy: ul. Ślęzna 118, Kod pocztowy: 53-111 Miejscowość: Wrocław Kraj/woj.: dolnośląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Nazwa wykonawcy: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k Email wykonawcy: a.puzio@impel.pl, a.augustyniak@impel.pl Adres pocztowy: ul. Marsa 56a Kod pocztowy: 02-242 Miejscowość: Warszawa Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 951280.49 Oferta z najniższą ceną/kosztem 951280.49 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 966392.87 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: Brak

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.