Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

               Białystok,  21-02-2018 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 515019-N-2018 w trybie Przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku  została wybrana oferta firmy Mat-Mar Andrzej Siemieńczuk z siedzibą ul. H. Kołłątaja 67 lok. 110, 15-774 Białystok, z ceną ofertową 972 512,86 zł brutto i ilością przyznanych punktów 100.

Uzasadnienie wyboru: Oferta odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i Ustawie Pzp, mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów – 100, na podstawie kryteriów oceny ofert – „Łączna cena ofertowa brutto”,  „ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godziny” i „czas reakcji”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w poniższym postępowaniu:

 

Mat-Mar Andrzej Siemieńczuk

15-774 Białystok

ul. H. Kołłątraja 67 lok. 110

Konsorcjum firm:

Impel Facility Services Sp. z o.o.

43-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

Impel Tech Solutions Sp. z o.o., Sp. K.

04-242 Warszawa, ul. Marsa 56A

Pkt za  łączną cenę ofertową brutto

60

57,40

Pkt za ilość osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godziny

35

35

Pkt za czas reakcji

5

5

pkt łącznie

100

97,40