Ogłoszenie

Białystok, 15-02-2018 r.

Ogłoszenie

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej „Ustawą” lub „Pzp”, dla zamówień o wartości poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na: Usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 980 000,00 zł

2. Oferty zostały złożone w wymaganym terminie przez:

a) oferta nr 1 złożona przez: Mat-Mar Andrzej Siemieńczuk, z ceną ofertową netto 872 937,92 zł, brutto 972 616,54 zł, termin wykonania zamówienia 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, ilość osób biorących udział w zamówieniu 20 w tym osób zatrudnionych na umowę o pracę 20, zobowiązanie do przystąpienia do usuwania awarii w zakresie przedmiotu niniejszej umowy nie dłużej niż w przeciągu 30 minut od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii.

b) Oferta nr 2 złożona przez konsorcjum: Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław, Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa,
z ceną ofertową netto 914 400,83 zł, brutto 1 016 661,55 zł, termin wykonania zamówienia 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, ilość osób biorących udział w zamówieniu 27 w tym osób zatrudnionych na umowę o pracę 27, zobowiązanie do przystąpienia do usuwania awarii
w zakresie przedmiotu niniejszej umowy nie dłużej niż w przeciągu 30 minut od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii.