Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Ogłoszenie

Białystok 09-02-2018 r.

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 lutego 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na sługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku” - nr postępowania: PN-KiS/2018

Pytanie 1.

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi, iż Zamawiający w SIWZ określił:

- termin wykonania zamówienia – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

- wadium – brak informacji - nie wymagane

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – brak informacji - nie wymagane

Z kolei w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ jest zapis:

„Usługi wykonamy w terminie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Wadium o wartości ………….. zł zostało wniesione w dniu .................... w formie .................................................................................................................................................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ........................ zostanie wniesione w dniu podpisania umowy.”

Oraz we wzorze umowy – załącznik nr 9 do SIWZ -  §9 pkt. 1:

„Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2018 r.)”

Proszę o doprecyzowanie w/w zapisów i udostępnienie poprawnego formularza ofertowego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 formularz ofertowy na :

 Usługi wykonamy w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający wykreśla zapis w załączniku nr 1 formularz ofertowy:

Wadium o wartości ………….. zł zostało wniesione w dniu .................... w formie .................................................................................................................................................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ........................ zostanie wniesione w dniu podpisania umowy.

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 9 wzór umowy - §9 pkt. 1:

Umowa zostaje zawarta na okres 10 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2018 r.)

Pytanie 2.

Mając na uwadze treść wzoru umowy uprzejmie prosimy o obniżenie o 30% wysokości kar umownych zastrzeżonych w danych przepisach.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie o 30% wysokości kar umownych zapisanych
w projekcie umowy.

 

Pytanie 3.

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

1.      Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).

2.      Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………

3.      Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

4.      Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest …………………….

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej faktur.

Pytanie 4.

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na wystąpienie omyłki w podanej ilości kanałów wentylacyjnych. W załączniku nr 13 do SIWZ łączna ilość kanałów wentylacyjnych to 8501 szt. oraz Budynek nr 3 - od października 2018 r.- 93 szt. natomiast w załączniku nr 2 (formularz wyliczenia ceny) pkt 8 a) –  8801 szt. Proszę o doprecyzowanie, jaką ilość kanałów wentylacyjnych należy skalkulować do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 2 formularz wyliczenia ceny, pkt 8 a) otrzymuje brzmienie:

Roczne przeglądy przewodów wentylacji grawitacyjnej, ilość kanałów w lokalach mieszkalnych i usługowych 8501  x cena netto ……… zł/szt. x ilość przeglądów 1 = łączna cena netto ……………. zł + 23% VAT = łączna cena brutto …… zł

Pytanie 5.

Proszę o doprecyzowanie po czyjej stronie (Wykonawcy czy Zamawiającego) jest zakup materiałów higienicznych (mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, wkłady w zawieszkach do WC, odświeżacze)? W załączniku nr 10 pkt 3 wpisano, iż Wykonawca uzupełnia materiały higieniczne „dostarczane przez Zamawiającego” natomiast poniżej tego samego załącznika w/w materiały „zapewnia Wykonawca”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 10 zakres sprzątania biura TBS, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia (miski sedesowe, umywalki, lustra, baterie łazienkowe, pisuary itp.), uzupełnianie środków higienicznych dostarczonych przez Wykonawcę tj.: mydła w dozownikach, wkładów w zawieszkach do WC, odświeżaczy, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego – każdorazowo;