Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Ogłoszenie

Białystok, 16-01-2018 r.

Ogłoszenie

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej „Ustawą” lub „Pzp”, dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na: Usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 760 000,00 zł

2. Oferty zostały złożone przez:

a) oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum: Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa, z ceną ofertową netto 4 718 878,62 zł, brutto 5 244 720,55 zł, termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od dnia podpisania umowy, ilość osób biorących udział w zamówieniu 29 w tym osób zatrudnionych na umowę o pracę 24, zobowiązanie do przystąpienia do usuwania awarii w zakresie przedmiotu niniejszej umowy nie dłużej niż w przeciągu 30 minut od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii.

b) Oferta nr 2 złożona przez Agis Manamgement Group Spółka z o.o., ul. Świętojańska 511/1, 81-391 Gdynia, z ceną ofertową netto 4 656 436,50 zł, brutto 5 411 081,36 zł, termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od dnia podpisania umowy, ilość osób biorących udział w zamówieniu 35 w tym osób zatrudnionych na umowę o pracę 35, zobowiązanie do przystąpienia do usuwania awarii w zakresie przedmiotu niniejszej umowy nie dłużej niż w przeciągu 30 minut od chwili powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii.