Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500000502-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 628870-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500074537-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 50490258000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  36 lok. 5, 15-687   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 640 222, e-mail komunalne@tbs.bialystok.pl, faks 856 640 333. 
Adres strony internetowej (url): www.tbs.bialystok.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN-UM/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Ubezpieczenie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku w niżej wymienionym zakresie ryzyk: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, 5) ubezpieczenia komunikacyjne: obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66516000-0, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 186379.04 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Nowakowskiego 22 
Kod pocztowy: 00-668 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 182032.56 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 182032.56 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 189513.96 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.