Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Odpowiedzi na pytania

 Białystok, dnia 19 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

I

Pytanie 1.

Mając na uwadze treść wzoru umowy uprzejmie prosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie o 50% wysokości kar umownych zapisanych w projekcie umowy.

Pytanie 2.

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo prosimy o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

1.      Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).

2.      Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………

3.      Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej faktur.

Pytanie 3.

Zgodnie zapisem w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w części D: „Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców”, uprzejmie prosimy o zmianę zapisu SIWZ w rozdz. VI pkt. 2.3. na:

„Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców o ile podwykonawca na etapie składania ofert jest wiadomy.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, gdy wykonawca nadal będzie chciał powierzyć część zamówienia podwykonawcy, zamawiającemu zostanie wskazana nazwa podwykonawcy oraz dokumenty potwierdzające brak istnienia wobec podwykonawcy podstaw wykluczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w rozdziale VI pkt. 2.3:

z: „Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa informacje o tym w jednolitym europejskim  dokumencie zamówienia z art. 25a ust. 2, dotyczące podwykonawców.”

na: „Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców o ile podwykonawca na etapie składania ofert jest wiadomy.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, gdy wykonawca nadal będzie chciał powierzyć część zamówienia podwykonawcy, zamawiającemu zostanie wskazana nazwa podwykonawcy oraz dokumenty potwierdzające brak istnienia wobec podwykonawcy podstaw wykluczenia.”

Pytanie 4.

Zamawiający w Rozdziale VI. pkt. 3 pkt. 3.1.2. określa, że na wezwanie Wykonawca ma przedłożyć:„ 3.1.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.”

Uprzejmie prosimy o informację na jakiej podstawie Wykonawca ma złożyć w/w dokument, skoro warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (rozdział V pkt. 1.1.b) brzmi:

„b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł.

Prosimy o usunięcie zapisu z rozdziału VI dot. przedstawienia zaświadczenia banku, bądź informacje jaką wysokością środków finansowych lub zdolnością kredytową Wykonawca ma się wykazać w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje uzupełnienia zapisu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej w rozdziale V pkt. 1.1.b, który brzmi:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł i przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posoiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Pytanie 5.

Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem.

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli  pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w projekcie umowy postanowienia umożliwiającego obu stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Pytanie 6.

Prosimy o zwrócenie uwagi na wystąpienie omyłki w podanej ilości lokali do przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej. W załączniku nr 14 do SIWZ łączna ilość mieszkań i lokali usługowych to 2548 szt. natomiast w załączniku nr 2 (formularz wyliczenia ceny) pkt 7 a) - 2537 szt. Prosimy o doprecyzowanie, jaką ilość lokali należy skalkulować do oferty.

Odpowiedź:

W ofercie należy skalkulować:

  1. Ilość lokali mieszkalnych i usługowych 2548 szt. do października 2018 r.
  2.  (w budynku nr 3 wykonywane od października 2018r.)  ilość lokali mieszkalnych 24 szt.
  3. (w budynku nr 4B od października 2019 r.) ilość lokali mieszkalnych 38 szt.

Formularz wyliczenia ceny został uszczegółowiony i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 7.

Prosimy o zwrócenie uwagi na wystąpienie omyłki w podanej ilości kanałów wentylacyjnych. W załączniku nr 13 do SIWZ łączna ilość kanałów wentylacyjnych to 8501 szt. natomiast w załączniku nr 2 (formularz wyliczenia ceny) pkt 8 a) –  8801 szt. Prosimy o doprecyzowanie, jaką ilość kanałów wentylacyjnych należy skalkulować do oferty.

Odpowiedź:

W ofercie należy skalkulować:

1. Łączna ilość kanałów wentylacyjnych na dzień składania ofert wynosi: 8501 szt.

2. Budynek nr 3 - Ilość kanałów wentylacyjnych od października 2018 r.: 93 szt.

3. Budynek nr 4B - Ilość kanałów wentylacyjnych od października 2019 r.: 144 szt.

Formularz wyliczenia ceny został uszczegółowiony i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 8.

Mając na uwadze zapisy XIII SIWZ dotyczące kryterium oceny ofert uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, wskazanie katalogu awarii jakie obejmuje „czas reakcji” Wykonawcy od chwili otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu awarii do momentu przystąpienia do usunięcia awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje katalog awarii jaki obejmuje czas reakcji Wykonawcy od chwili otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu awarii do momentu przystąpienia do usunięcia awarii:

  1. Roszczelnienie instalacji gazowych
  2. Rozszczelnienia instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  3. Rozsczelnienie instalacji centralnego ogrzewania, i cyrkulacji
  4. Awarie zasilania elektrycznego
  5. Zatknie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  6. Uszkodzenia zamków wejściowych do budynków ( skutkujące brakiem możliwości otwarcia drzwi)

Pytanie 9.

Mając na uwadze treść projektu umowy §12 ust. 2 prosimy o jego modyfikację zgodnie z treścią §2 ust.1 lit. k, który odnosi się do czasu reakcji obejmującego przystąpienie do usunięcia awarii od jej zgłoszenia. Kara umowna w §12 ust. 2 wskazuje na usunięcie awarii co nie jest objęte kryterium oceny ofert wg zapisów XIII SIWZ, a sam czas usunięcia awarii będzie różny w zależności od czynności jakie należy wykonać.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy §12 ust. 2.  umowy:

Z: Za opóźnienie w usuwaniu awarii związanych z przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do terminu określonego przez Wykonawcę w § 2 ust. 1 lit. k, Wykonawca będzie obciążony karą w wysokości 5% wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. c i e, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

Na: Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii związanych z przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do terminu określonego przez Wykonawcę w § 2 ust. 1 lit. k, Wykonawca będzie obciążony karą w wysokości 5% wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. c i e, za każde stwierdzone opóźnienie.

Pytanie 10. 

Mając na uwadze rozdział VI pkt 3.3.5) prosimy o potwierdzenie, że w/w punkcie Zamawiający pisząc o rozliczeniach ma na myśli wszelkie płatności dotyczące składanej oferty (np. wadium, gwarancja bankowa, itp.), a nie rozliczenia za realizacje usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający pisząc o rozliczeniach w rozdziale VI pkt. 3.3.5 informuje, że dotyczą one wszelkich rozliczeń za realizowane usługi.

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, że każdy z członków Konsorcjum ma możliwość wystawienia faktury zgodnie z SIWZ i umową konsorcjalną.

Odpowiedź:

Informujemy, że w przypadku konsorcjum jest wskazywany lider konsorcjum i wszelkie rozliczenia za wykonane usługi są realizowane z przedstawicielem konsorcjum.

II

Dodatkowo Zamawiający zmienia:

1. Zapisy rozdziału XIII pkt. 2 SIWZ.

Z:

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena ofertowa brutto

60%

60

               Cena najtańszej oferty

C = -------------------------------------  x 60 pkt

              Cena badanej oferty

ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godziny uczestnicząca w realizacji zamówienia

35%

35

 

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w następujący sposób:

- 100% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oprarciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 35 pkt.

- od 80% do 99% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oprarciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 20 pkt.

- od 61% do 79% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oprarciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 10 pkt.

- do 60% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oprarciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 0 pkt.

Czas reakcji

5%

5

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w następujący sposób:

- powyżej 60 min – 0 pkt

- 31 – 45 min – 3 pkt

-  do 30 – 5 pkt

RAZEM

100%

100

­­­­­────────────────────

Na:

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena ofertowa brutto

60%

60

               Cena najtańszej oferty

C = -------------------------------------  x 60 pkt

              Cena badanej oferty

ilość osób zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godziny uczestnicząca w realizacji zamówienia

35%

35

 

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w następujący sposób:

- 100% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oprarciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 35 pkt.

- od 80% do 99% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oprarciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 20 pkt.

- od 61% do 79% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oprarciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 10 pkt.

- do 60% osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudniona będzie w oprarciu o umowę o pracę (na pełen etat) – 0 pkt.

Czas reakcji

5%

5

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w następujący sposób:

- powyżej 50 min – 0 pkt

- 31 – 50 min – 3 pkt

-  do 30 – 5 pkt

RAZEM

100%

100

­­­­­────────────────────

 

2. Zapisy § 2 ust. 1  dodając pkt. m) umowy:

 

 Ustala się następujący katalog awarii:

1. Roszczelnienie instalacji gazowych

2. Rozszczelnienia instalacji wodnych i kanalizacyjnych

3. Rozsczelnienie instalacji centralnego ogrzewania, i cyrkulacji

4. Awarie zasilania elektrycznego

5. Zatknie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

6. Uszkodzenia zamków wejściowych do budynków ( skutkujące brakiem możliwości otwarcia drzwi)