Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 19-12-2017 r.

Ogłoszenie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 628870-N-2017 w trybie Przetargu nieograniczonego na Usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na Usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku została wybrana oferta firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienn Insurance Group Oddział Białystok, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 34, z ceną ofertową 182 032,56  zł brutto i ilością przyznanych punktów 86.

Zamawiający zaprasza na podpisanie umowy na usługę ubezpieczenia w dniu 27-12-2017 r.

Uzasadnienie wyboru: Oferta odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i Ustawie Pzp, mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zamówienia oraz uzyskała największa ilość punktów – 86, na podstawie kryteriów oceny ofert – „cena ofertowa”, „Klauzule fakultatywne” i „Klauzule serwisu posprzedażowego”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w poniższym postępowaniu:

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

cena oferty brutto

182 032,56

189 513,96

pkt za cenę

60

57,63

pkt za Klauzule fakultatywne

26

16

pkt za Klauzule serwisu posprzedażowego

0

10

pkt łącznie

86

83,63

kolejność ofert

1

2