OGLOSZENIE

Białystok, 15-12-2017 r.

Ogłoszenie

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej „Ustawą” lub „Pzp”, dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na: Usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku.

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 186 379,04 zł

2. Oferty zostały złożone przez:

a) oferta nr 1 złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 34, cena ofertowa 182 034,00 zł., termin wykonania zamówienia od 01-01-2018 przez okres 36 miesięcy, w terminie wykonania zamówienia polisy majątkowe zostaną wystawione na trzy roczne okresy ubezpieczenia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., polisa komunikacyjna zostanie wystawiona na trzy roczne okresy ubezpieczenia: 09.02.2018 r. – 08.02.2019 r., 09.02.2019 r. – 08.02.2020 r., 09.02.2020 r. – 08.02.2021 r

 

b) Oferta nr 2 złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, cena ofertowa 189 515,47 zł, termin wykonania zamówienia od 01-01-2018 przez okres 36 miesięcy, w terminie wykonania zamówienia polisy majątkowe zostaną wystawione na trzy roczne okresy ubezpieczenia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r., 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., polisa komunikacyjna zostanie wystawiona na trzy roczne okresy ubezpieczenia: 09.02.2018 r. – 08.02.2019 r., 09.02.2019 r. – 08.02.2020 r., 09.02.2020 r. – 08.02.2021 r.