Ogłoszenie I

Białystok, 13 grudnia 2017 r.

 

Ogłoszenie

Dotyczy:       Wyjaśnienia treści SIWZ.

               

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Białymstoku. Nr postępowania przetargowego PN-UM/2017

Wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamawiający firma Komunalne TBS SP. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zgodnie z art. 38

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1:

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1)         Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

2)         Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3)         Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

a)         pierwszy okres rozliczeniowy:

•           gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

b)         drugi okres rozliczeniowy:

•           gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony za poszczególne ubezpieczenia) za 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 30%  - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Prosimy o uzupełnienie szkodowości co najmniej od 2014 roku oraz jej uaktualnienie co najmniej na koniec listopada 2017

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia szkodowość w załączeniu.

Pytanie nr 4:

Jaki rodzaj działalności prowadzony jest w budynkach usługowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w budynkach usługowych prowadzone są następujące rodzaje działalności: m.in.: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, biurowe, sklep zoologiczny, odzieżowy, wielobranżowy, spożywczy, biuro rachunkowe, przychodnia, apteka, przedszkole, żłobek, biblioteka.

Pytanie nr 5:

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie nr 6:

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym.

Pytanie nr 7:

Prosimy o zmianę definicji przepięć na: przepięcie – nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający doprecyzowuje definicję przepięcia:

przepięcie rozumiane jako powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe wzrosty napięcia przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci elektrycznej i elektronicznej, instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub w instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.

Pytanie nr 8:

Klauzula reprezentantów – prosimy o dopisanie winy umyślnej: „…..wyłączone są szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej….”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:

Klauzula automatycznego pokrycia - prosimy o wprowadzenie dla klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia nie więcej niż 10 000 000 zł albo w innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Przy obecnych zapisach klauzula nie ma limitu, w związku w czym ubezpieczyciel nie może ocenić przyszłego maksymalnego wzrostu ryzyka, związanego ze wzrostem sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że w klauzuli automatycznego porycia obowiązuje limit w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.

Pytanie nr 10:

Klauzula automatycznego pokrycia  - prosimy również o wykreślenie zdania: „Wzrost majątku trwałego Zamawiającego w okresie ubezpieczenia do 20% jego łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia, nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia  Wykonawcy w celu do ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku, w którego posiadanie/użytkowanie wszedł Zamawiający po zebraniu danych - prosimy o wprowadzenie dla klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia nie więcej niż 10 000 000 zł albo w innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12:

Klauzula miejsc ubezpieczenia-  prosimy o wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że lokalizacje spełniają wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych jak w dotychczasowych obiektach.  Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie: a) w transporcie, b) na wystawach, pokazach i targach, c) stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych; składka ubezpieczeniowa, za objęcie ochroną ubezpieczeniową  mienia znajdującego się w każdej nowej lokalizacji, obliczana będzie za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy składek mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że lokalizacje spełniają wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych
i przeciwkradzieżowych jak w dotychczasowych obiektach.

Pytanie nr 13:

Klauzula miejsc ubezpieczenia  – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia albo w innej akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - prosimy o zmianę zdania z: „W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody do wartości księgowej brutto danego środka trwałego” na : „W przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej nowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody” 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Klauzula likwidacyjna dotycząca sprzętu elektronicznego – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy ubezpieczonego sprzętu, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza siedmiu lat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ podał rok produkcji / datę zakupu sprzętu elektronicznego, którego dotyczy klauzula

Pytanie nr 16:

Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych  – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że prace prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17:

Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych - – prosimy o wprowadzenie wyłączenia katastrofy budowlanej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych – prosimy o wprowadzenie również łącznego limitu dla klauzuli w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że określił w SIWZ limit dla klauzuli pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych i wynosi on 1.000.000,- zł.

Pytanie nr 19:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie wyłączeń: Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych: b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo- budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu; Lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

Klauzula poszukiwania źródła wycieku z instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i innych instalacji – prosimy o zmianę limitu na 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21:

Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy – prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, lub innego akceptowalnego przez Zamawiajacego oraz prosimy o wprowadzenie okresu magazynowania w pomieszczeniach do tego przystosowanych nie więcej niż 6 m-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Koszty dodatkowe  – niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe nie zaliczane w poczet sumy ubezpieczenia takie jak: koszty związane z prowadzeniem akcji ratowniczej, koszty związane z zabezpieczeniem mienia przed szkodą lub zwiększeniem jej rozmiarów szkody, łącznie z kosztami czasowego przekwaterowania osób i ich mienia, choćby działania te okazały się nieskuteczne, koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu, utylizacji i wywiezienia pozostałości, koszty rzeczoznawców – prosimy o ustalenie i wprowadzenie limitu dla wymienionych kosztów dodatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że określił w SIWZ limit na koszty dodatkowe i wynosi on min. 500.000,- zł.

Pytanie nr 23:

Klauzula automatycznego uzupełniania sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy sum ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 24:

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o wprowadzenie do klauzuli wyłączeń: „poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody: a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25:

Jaka jest wartość łączna budynków nie użytkowanych, w jakim stanie technicznym są te budynki, czy posiadają zabezpieczenia i jakie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.

Pytanie nr 26:

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym.

Pytanie nr 27:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji,  skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji,  skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.

Pytanie nr 28:

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że usterki dotyczyły instalacji wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie wskazane zalecenia zostały wykonane.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający  wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu  dla firm wykonujących zlecenia na  jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada jednostek organizacyjnych.

Zamawiający informuje, że wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności od firm wykonujących prace na zlecenie Zamawiającego.

Pytanie nr 30:

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub  budynki będące  pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prośba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową  oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów, 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający planuje w  okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek  budynki.  Jeśli tak,  to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie planuje takich wyłączeń.

Pytanie nr 32:

Czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty  jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,

Odpowiedź:

Zamawiający planuje budowę nowych budynków mieszkalnych.

Pytanie nr 33:

Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie  wielkości poniesionych szkód,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dochodziło do takich zdarzeń.

Pytanie nr 34:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 35:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 36:

W przypadku braku zgody na zmianę systemu ubezpieczenia  prosimy o podanie pełnej  sumy ubezpieczenia dla  tych grup mienia w celu  do  prawidłowego oszacowania składki za te rodzaje mienia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi, gdyż pytanie nie jest jasne.

Pytanie nr 37:

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b)  ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c)  rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 38:

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 39:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i informuje, że nie stwierdzono zastrzeżeń.

Pytanie nr 40:

Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje takie prace (np. remonty klatek schodowych), ale nie jest w stanie podać ich wartości.

Pytanie nr 41:

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku odstąpienia od odtworzenia mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej jego wartości rzeczywistej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Klauzula automatycznego pokrycia oraz Klauzula automatycznego pokrycia majątku, w którego posiadanie/użytkowanie wszedł Zamawiający po zebraniu danych – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli dotyczą sum stałych, nie dotyczą natomiast sum ubezpieczenia określonych w systemie pierwszego ryzyka i limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 43:

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN na każde zdarzenie szkodowe w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44:

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia - w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że może udostępnić SIWZ, na podstawie, której zawarta była umowa z aktualnym Wykonawcą na lata 2015-2017.

 

Pytanie nr 45:

Prosimy o podanie wartości i wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia mienia zlokalizowanego, zainstalowanego na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz innego mienia znajdującego się na zewnątrz ubezpieczonej posesji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać tych wartości i nie ustali limitu.

 

Pytanie nr 46:

Kradzież zwykła – bez włamania – prosimy o wyłączenie z ochrony wartości pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia wartości pieniężnych.

 

Pytanie nr 47:

Prosimy o informację jakich zdarzeń losowych dotyczyły szkody z 2015 oraz 2016 roku - w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szkody dotyczyły w głównej mierze zalań w wyniku nadmiernych opadów deszczu.

Pytanie nr 48:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”

Pytanie nr 49:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł i więcej niż 1 000,00 zł,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 50:

Prosimy o podanie  informacji na temat sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną, 

b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną.

Zamawiający informuje, że sprzęt znajduje się w biurze Zamawiającego ul. KEN 36 lok.5 i ul. Malmeda 19 i nie pracuje poniżej poziomu gruntu.

Pytanie nr 51:

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że może udostępnić SIWZ, na podstawie, której zawarta była umowa z aktualnym Wykonawcą na lata 2015-2017.

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej”

Pytanie nr 52:

W celu oceny  dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia  OC -  prosimy o informację:

a)    czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie  były  analogiczne do aktualnie określonych  w SIWZ,

b)    jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość  w SIWZ, w przypadku istotnych różnic prośba o  ich wskazanie, 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że może udostępnić SIWZ, na podstawie, której zawarta była umowa z aktualnym Wykonawcą na lata 2015-2017.

Pytanie nr 53:

Prosimy o informację jakiego zdarzenia dotyczyła szkoda z 2016 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szkoda dotyczyła awarii wodno-kanalizacyjnej.

 

Pytanie nr 54:

Odnośnie pkt h - OC za szkody powstałe w mieniu lokatorów w wyniku zalania (również w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach dodatkowych nie służących do celów mieszkaniowych lub usługowych np. w piwnicach, garażach, komórkach itp.) – prosimy o dodanie zapisu: „Ubezpieczający nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o nieszczelności/niewłaściwej konserwacji budynku”, oraz prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 55:

Odnośnie pkt i - OC za szkody powstałe w mieniu lokatorów w wyniku przepięć – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 56:

Odnośnie pkt j - OC za szkody powstałe wskutek zalania przez nieszczelne: dachy, złącza zewnętrzne budynków, stolarki okiennej i drzwiowej itp. – prosimy o dodanie zapisu: „Ubezpieczający nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o nieszczelności/niewłaściwej konserwacji budynku”, oraz prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 57:

Odnośnie pkt k - OC za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowych, co, kanalizacyjnych (w tym kanalizacji deszczowej i odwodnieniowej) i centralnego ogrzewania – prosimy o dodanie zapisu: „Ubezpieczający nie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o niewłaściwej konserwacji budynku”, oraz prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 58:

Prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez masowych jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (liczba imprez, rodzaj, planowana/szacowana liczba uczestników), mile widziany harmonogram,   

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi harmonogramu imprez, gdyż są to imprezy organizowane sporadycznie i nie są planowane z dużym wyprzedzeniem. Zamawiający informuje, że kilkakrotnie był współorganizatorem biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości.

 

„Ubezpieczenia komunikacyjne”

Pytanie nr 59:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w Auto-Casco 300,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 60:

Ubezpieczenie AC/KR - Prosimy o dopisanie, że amortyzacja nie dotyczy ogumienia oraz elementów układu wydechowego.

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, iż w warunkach AC został wskazany warunek zniesienia amortyzacji części zamiennych.

 

Pytanie nr 61:

Prosimy o zgodę na włączenie do zakresu Assistance zapisu: W przypadku awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepalenia żarówki lub rozładowania akumulatora, Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance realizowanych z tytułu zajścia nie więcej niż 2 wypadków ubezpieczeniowych spośród powyżej wymienionych rodzajów wypadków ubezpieczeniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 62:

Prosimy o uzupełnienie szkodowości co najmniej od 2014 roku oraz jej uaktualnienie co najmniej na koniec listopada 2017 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia szkodowość na dzień 12.12.2017 r. w załączeniu. Przebieg ubezpieczenia sprzed roku 2015 Wykonawca może zweryfikować w bazie UFG.

Zamawiający informuje również, że doprecyzowuje zapisy dotyczące objęcia zakresem ubezpieczenia ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi:

Ryzyko zapadanie i osuwanie się ziemi nie dotyczy szkód wywołanych działalnością człowieka.

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

 

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

IV. Warunki ubezpieczenia

1.    Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1)    Zakres ubezpieczenia

ppkt b) tiret 7

jest:

• przepięcia rozumiane jako powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe wzrosty napięcia przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub w instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia,

Zmienia się na:

• przepięcia rozumiane jako powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe wzrosty napięcia przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci elektrycznej i elektronicznej, instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub w instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

VI. Postanowienia dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia

1. Klauzule obligatoryjne

 

jest:

Klauzula reprezentantów (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa jedynie przez osoby reprezentujące Zamawiającego. Za reprezentantów Zamawiającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym z włączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot.

Zmienia się na:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej jedynie przez osoby reprezentujące Zamawiającego. Za reprezentantów Zamawiającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym z włączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot.

 

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

VI. Postanowienia dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia

1. Klauzule obligatoryjne

jest:

Klauzula automatycznego pokrycia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wzrost majątku trwałego Zamawiającego w okresie ubezpieczenia do 20% jego łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia, nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia Wykonawcy w celu do ubezpieczenia. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź ze złomowania, Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych.

Zmienia się na:

Klauzula automatycznego pokrycia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków do limitu wynoszącego 20% łącznej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. Wzrost majątku trwałego Zamawiającego w okresie ubezpieczenia do 20% jego łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia, nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia Wykonawcy w celu do ubezpieczenia. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź ze złomowania, Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych.

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

VI. Postanowienia dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia

1. Klauzule obligatoryjne

jest:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku, w którego posiadanie/użytkowanie wszedł Zamawiający po zebraniu danych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową zostaje objęte mienie, w posiadanie/użytkowanie którego wszedł Zamawiający po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ (od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.). Ochrona ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ oraz na warunkach zawartych w SIWZ. Zgłoszenie mienia do Wykonawcy nastąpi w terminie 2 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia, a rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów mienia.

W przypadku, gdy w/w okresie suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych.

Zmienia się na:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku, w którego posiadanie/użytkowanie wszedł Zamawiający po zebraniu danych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową zostaje objęte mienie, w posiadanie/użytkowanie którego wszedł Zamawiający po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ (od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.). Ochrona ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ oraz na warunkach zawartych w SIWZ. Zgłoszenie mienia do Wykonawcy nastąpi w terminie 2 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia, a rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów mienia.

W przypadku, gdy w/w okresie suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych.

Limit odpowiedzialności to 20% łącznej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,- zł

 

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

VI. Postanowienia dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia

1. Klauzule obligatoryjne

jest:

Klauzula miejsc ubezpieczenia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej).

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Zamawiającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością (w tym miejsca prowadzonych targów, wystaw, kongresów itp.), w których znajduje się majątek własny Zamawiającego lub majątek osób trzecich użytkowany przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili dokonania otwarcia.

Zmienia się na:

Klauzula miejsc ubezpieczenia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej).

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Zamawiającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością (w tym miejsca prowadzonych targów, wystaw, kongresów itp.), w których znajduje się majątek własny Zamawiającego lub majątek osób trzecich użytkowany przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili dokonania otwarcia.

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że lokalizacje spełniają wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych jak w dotychczasowych obiektach.

 

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

VI. Postanowienia dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia

1. Klauzule obligatoryjne

jest:

Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek ubezpieczonego zdarzenia losowego, którego przyczyną były: prace konserwacyjne, naprawcze modernizacyjne mające na celu utrzymanie zakładu w ruchu, drobne prace budowlane i/lub montażowe, o pojedynczej całkowitej wartości (rozumianej jako łączny koszt robocizny oraz materiałów, urządzeń i instalacji będących przedmiotem powyższych prac), nie przekraczającej 1.000.000,00 zł (limit łączny na wszystkie lokalizacje), prowadzone przez lub na zlecenie Zamawiającego, w jakiejkolwiek lokalizacji wymienionej w polisie, przy czym ubezpieczenie obejmuje jedynie szkody w mieniu istniejącym w dniu rozpoczęcia takich prac z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

a)            kompletnej lub częściowej modernizacji konstrukcji dachu (nie dotyczy to bieżących napraw i konserwacji zewnętrznego poszycia dachowego),

b)            wszelkich prac których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli.

Zmienia się na:

Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek ubezpieczonego zdarzenia losowego, którego przyczyną były: prace konserwacyjne, naprawcze modernizacyjne mające na celu utrzymanie zakładu w ruchu, drobne prace budowlane i/lub montażowe, o pojedynczej całkowitej wartości (rozumianej jako łączny koszt robocizny oraz materiałów, urządzeń i instalacji będących przedmiotem powyższych prac), nie przekraczającej 1.000.000,00 zł (limit łączny na wszystkie lokalizacje), prowadzone przez lub na zlecenie Zamawiającego, w jakiejkolwiek lokalizacji wymienionej w polisie, przy czym ubezpieczenie obejmuje jedynie szkody w mieniu istniejącym w dniu rozpoczęcia takich prac z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

a)            kompletnej lub częściowej modernizacji konstrukcji dachu (nie dotyczy to bieżących napraw i konserwacji zewnętrznego poszycia dachowego),

b)            wszelkich prac których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli.

Prace prowadzone są w obiektach oddanych do użytku i nie wymagają pozwolenia na budowę.

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

IV. Warunki ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1) Zakres ubezpieczenia

ppkt b) tiret 1

jest:

• pożar, wybuch, implozja, powódź, huragan, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, huk ponaddźwiękowy, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna (w tym uderzeniem pioruna w instalacje i sieci elektryczne lub elektroniczne), upadek drzew, konarów drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie (w tym szkody powstałe w wyniku szybkiego topnienia mas śniegu lub lodu na skutek gwałtownej zmiany temperatury), szkody wodno-kanalizacyjne (w tym powstałe w wyniku zamarzania), zaleganie, topnienie, osuwanie śniegu i lodu, grad, deszcz, dym, sadza, pękanie mrozowe,

Zmienia się na:

• pożar, wybuch, implozja, powódź, huragan, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi (nie dotyczy szkód wywołanych działalnością człowieka), uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, huk ponaddźwiękowy, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna (w tym uderzeniem pioruna w instalacje i sieci elektryczne lub elektroniczne), upadek drzew, konarów drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie (w tym szkody powstałe w wyniku szybkiego topnienia mas śniegu lub lodu na skutek gwałtownej zmiany temperatury), szkody wodno-kanalizacyjne (w tym powstałe w wyniku zamarzania), zaleganie, topnienie, osuwanie śniegu i lodu, grad, deszcz, dym, sadza, pękanie mrozowe,

 

 

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym zmienia termin składania ofert:

 

z dnia: 14.12.2017 r. godz. 10.00

 

na dzień: 15.12.2017 r. godz. 10.00