Wybór najkorzystniejszej oferty

               Białystok,  03-11-2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 601227-N-2017 w trybie Przetargu nieograniczonego na wymianę legalizacyjną liczników ciepła w budynkach mieszkalnych osiedla Bacieczki III przy ul. Pietkiewicza 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, KEN 54, KEN 56, w Białymstoku, stanowiących własność Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Białymstoku.

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że                w wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę legalizacyjną liczników ciepła w budynkach mieszkalnych osiedla Bacieczki III przy ul. Pietkiewicza 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, KEN 54, KEN 56, w Białymstoku, stanowiących własność Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  w Białymstoku została wybrana oferta firmy Zakład Instalacji Sanitarnych „ISKAM” mgr inż. Kamil Kintop z siedzibą ul. Pietkiewicza 19/31, 15-689 Białystok, z ceną ofertową 280 200,90 zł brutto i ilością przyznanych punktów 86,05.

Zamawiający zaprasza na podpisanie umowy na roboty budowlane w dniu 09 listopada 2017 r.

Uzasadnienie wyboru: Oferta odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i Ustawie Pzp, mieści się w środkach jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zamówienia oraz uzyskała największa ilość punktów – 86,05, na podstawie kryteriów oceny ofert – „cena” i „okres wykonania”.

Poniżej streszczenie oceny i porównania ofert złożonych w poniższym postępowaniu:

 

VISTERMA
Sp. z o.o., ul. Świętojańska 6,
15-082 Białystok

„A.S” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anatol Supruniuk,
ul. Handlowa 1,
15-399 Białystok

Zakład Instalacji Sanitarnych „ISKAM” mgr inż. Kamil Kintop,
ul. Pietkiewicza 19/31, 15-689 Białystok

pkt za cenę

60

45,62

46,05

Pkt za okres wykonania

0

40

40

pkt łącznie

60

85,62

86,05