Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie nr 81195 - 2017 z dnia 2017-05-10

Białystok: Realizacja w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 46960-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 

Numer ogłoszenia: 47088-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 50490258000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  36 lok. 5, 15-687 Białystok, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 856 640 222, faks 856 640 333,
e-mail komunalne@tbs.bialystok.pl
Adres strony internetowej (URL): www.tbs.bialystok.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.tbs.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka Prawa Handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)Nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Realizacja w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)PN – Bacieczki VI etap I budynek nr 3

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Realizacja w ramach I etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 z 24 mieszkaniami i 8 garażami wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, małą architekturą, wewnętrznymi drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi na działkach o numerach geodezyjnych 478/9 i 478/12 położonych w Białymstoku przy ul. H. Kołłątaja i Komisji Edukacji Narodowej, o powierzchni zabudowy: 411,67 m2, powierzchni użytkowej mieszkań: 1.213,45 m2 powierzchnia użytkowa garaży 128,09m2, kubaturze: 6.648,00 m3, oraz: - koordynacja wykonywania infrastruktury technicznej w zakresie określonym przez inwestorów:

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 15-062 Białystok, ul. Warszawska 27 - sieć ciepłownicza wysokoparametrowa do węzła cieplnego, technologia węzła cieplnego, węzły mieszkaniowe wraz z instalacją przesyłową,

b) PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok , 15-082 Białystok, ul. Elektryczna 13 - sieć zasilająca wraz ze złączami kablowymi do budynku,

c) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok - sieć zasilająca, - koordynacja wykonania prac związanych z infrastrukturą techniczną sieci: telekomunikacyjnej, internetowej i telewizji kablowej - realizowanych przez wykonawców wskazanych przez Zamawiającego,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45211340-4
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45311000-0, 45331000-6, 45231300-8, 45111291-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  Nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4790046.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert  3
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

AKCESS Starosta i Wspólnicy Sp. jawna,  ul. Radzymińska 14,  15-863,  Białystok, 
kraj/woj. podlaskie

z.zamajtys@akcess.com.pl
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3803312.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3803312.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5044191.47
Waluta: PLN