Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Odpowiedz XXI na zapytanie z dnia 06.03.2015

Białystok, 10-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1. Prosimy o informację, czy w kwestii studzienek piwnicznych jest możliwość zastosowania rozwiązania z pierwszego etapu, tzn. zastosować studzienki z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź 1. Na etapie przetargu Zamawiający nie dopuszcza zmiany zastosowanych studzienek.

Pytanie 2.Prosimy o informację, czy w kwestii docieplenia słupów parteru jest możliwość zastosowania rozwiązania z pierwszego etapu, tzn. docieplenia słupa na odcinku 1 metra od pomieszczenia ogrzewanego?
Odpowiedź 2 Na etapie przetargu Zamawiający nie dopuszcza zmiany zastosowanych studzienek.

Pytanie 3. Prosimy o informację, gdzie w Przedmiarze znajduje się pozycja „HPL na elewację” ?  W Przedmiarze jest jedynie pozycja „osłony balkonowe HPL na ruszcie”. Opis techniczny oraz rysunki wskazują, iż na elewacji stosuje się płyt HPL. 
Odpowiedź 3   Zgodnie z dodatkowym opisem technicznym załącznik nr 10 do SIWZ Zamawiający zrezygnował z płyt HPL na elewacji klatek schodowych. W przedmiarach uwzględniono wykonanie elewacji klatek schodowych w technologii BSO

Pytanie 4. Prosimy o uszczegółowienie informacji w zakresie ochrony pożarowej budynku :

- Czy piwnica stanowi odrębną strefę pożarową ?

- Czy parter budynku w którym zlokalizowane są usługi stanowi odrębną strefę pożarową  ?

- Czy projekt przewiduje na poziomie piwnicy montaż drzwi windowych w odporności ogniowej. Jeśli tak to w jakiej ?

- W jaki sposób przewidziano uzupełnienie powietrza niezbędnego do oddymiania klatki schodowej K4  zgodnie z wymaganiami normy  PN-B-02877-4:2—1

Odpowiedź 4. - Piwnice są odrębną strefą pożarową i powinny być oddzielone od pozostałej części budynku  zgodnie z § 250.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002r z późn zm).

- Parterowa część usługowa wydzielona jest jako ZL III - użyteczność publiczna od pozostałej części mieszkalnej jako ZL IV – budynki mieszkalne,

- Na poziomie piwnic drzwi windy o klasie odporności ogniowej EI 30.

- Klapa oddymiająca o powierzchni czynnej 1,76 m2 w klatce schodowej K4 – dopływ powietrza poprzez ręczne otwieranie drzwi.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że ściana szybu windowego wcinająca się w powierzchnię spocznika  ( wymagana min. szerokość  150 cm )  nie ma znaczenia dla wymagań § 68 ust. 1 Warunków technicznych.

Odpowiedź 5. Wg  § 68 ust. 1 minimalna głębokość spocznika  w kierunku wchodzenia                i schodzenia musi wynosić 150 cm, co jest spełnione w przedmiotowym obiekcie.

Pytanie 6. Ściana oddzielenia pożarowego zaprojektowana została w osi 22-23.  Pomiędzy ścianami elewacyjnymi  z oknami F’ i Ł jest kąt 111 stopni prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób projektant przewiduje spełnienie wymagań WT  §271 ust. 10 i 11 oraz § 249 ust. 6. Prosimy o przekazanie w formie graficznej miejsca na elewacji gdzie należy przewidzieć izolację termiczną niepalną, której konieczność zastosowania wynika z WT  §271 ust. 10 i 11, §232 ust. 1,  §235 ust. 2.

Odpowiedź 6. Zgodnie z załączonym rysunkiem TBS BUD 6 RYS 63a-1.

Pytanie 7. Projektowana granica stref pożarowych znajduje się przy dylatacji konstrukcyjnej budynku ( osie 22-23) prosimy o informację czym ma być wypełniona dylatacja.

Odpowiedź 7. Dylatacja winna być wypełniona szczeliwem o klasie odporności ogniowej jak ściana oddzielenia pożarowego.