Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: curr w menu_set_active_trail() (linia 2413 z /autoinstalator/drupal/includes/menu.inc).

Odpowiedz XX na zapytanie z dnia 10.03.2015

Białystok, dn.10-03-2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 – 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1: W związku z niespełnieniem wymagań paragrafu 94.2 Warunków Technicznych
w pomieszczeniach „P. Dzienny” w mieszkaniach nr 58, 61 oraz 64, prosimy o informację czy Inwestor posiada Decyzję na Odstępstwa od w/w niezgodności.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zgadza się z zarzutem, powierzchnię podaną  z dokładnością  do 1/100m  należy zaokrąglić do 1m, tak jak podają to warunki techniczne.

Pytanie 2: W związku z faktem, iż pomieszczenia „Pokój” o powierzchni 9,87 m2
w mieszkaniach 4,8, oraz 12 nie spełniają wymagań paragrafu 94.1 w zakresie minimalnej szerokości pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby, prosimy o informację czy Inwestor posiada Decyzję na Odstępstwa od w/w niezgodności.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie zgadza się z zarzutem, dla pokoju sypialnego dla 1 osoby,
np. ze skośną ścianą i o szer. od 1,9 - 3,0m, istotne jest potwierdzenie  możliwości zagospodarowania pokoju w aranżacji pomieszczenia mieszkalnego.

Pytanie 3: W związku z faktem, iż z powodu podziału inwestycji na podetap 1 oraz podetap 2, projektowana droga nie spełnia wymagań Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w zakresie paragrafu 12 ust. 11 ( promień zewnętrznego łuku drogi min. 11 m, w projekcie jest 10,5 ), prosimy o informację czy Inwestor posiada Decyzję na Odstępstwa od w/w niezgodności.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zgadza się z zarzutem, przy szer. drogi 6,0 m spełniony jest warunek promienia zewnętrznego łuku min. 11 m na wjeździe w kierunku  budynku. W załączeniu rysunek  z zaznaczoną drogą pożarową w I podetapie.

Pytanie 4: W związku z koniecznością prowadzenia wykopów w linii rozgraniczającej teren inwestycji ( od strony południowej i wschodniej ) oraz zapisami opisu technicznego w pkt.
 „Warunki gruntowo – wodne” należy wziąć pod uwagę, iż może zaistnieć konieczność uzyskania Pozwolenia wodno – prawnego na odwodnienie wykopów budowlanych jeśli zasięg leja depresji wykroczy poza granice działki Inwestora. Prosimy o informację, czy Inwestor posiada takie Pozwolenie wodno – prawne?

Odpowiedź 4: Zamawiający nie przewiduje odwadniania wykopów w trakcie posadawiania budynku.           

Pytanie 5: Pozycja 75 przedmiaru budowlanego dla budynku nr 6 dotyczy ocieplenia styropianem gr 5 cm, natomiast opis zawiera gr 8 cm. Prosimy o uwzględnienie i zmianę nakładów na płyty styropianowe dla grubości 8 cm.

Odpowiedz 5: W pozycji nr 75 przedmiaru budowlanego KNR 0172609-01 należy zmienić na analizę indywidualną.

Pytanie 6: W związku z udzieloną przez Zamawiającego dnia 5 marca 2015 roku odpowiedzią, tj. „Odpowiedź XIV na zapytanie 05.03.2015”, zgodnie z którą w pozycjach kosztorysowych nie można zmieniać nakładów rzeczowych i w  kontekście tego, iż  w kosztorysach zapisanych na podstawie udostępnionych przedmiarów wielokrotnie brak jest materiału w pozycjach kosztorysowych, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza, żeby Oferenci samodzielnie uzupełnili brakujące materiały.

Wybrane przykłady poniżej:

·       ‘TBS -BUD6 -Inst’ poz. 44 ,KNNR 4 0130-08 Filtr siatkowy kołnierzowy
o śr. 100 mm, w materiale występują jedynie zawory wodne przelotowe proste
o śr. nominalnej 80 brak w materiale filtra siatkowego kołnierzowego,

·       ‘TBS -BUD6 -Inst’ poz. 46, KNNR 4 0130-03 Zawór zwrotny antyskażeniowy
o śr. 25 mm typ EA291NF lub równoważny, materiałem są wyłącznie zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm brak w materiale zaworu antyskażeniowego,

·       ‘TBS -BUD6 -Inst’ poz. 55, KNNR 4 0143-01 Podgrzewacz elektryczny pojemościowy OW-E10 Biawar lub równoważny, materiałem jest konstrukcja wsporcza, zawory wodne przelotowe proste żeliwne, zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm, zawory bezpieczeństwa ciężarkowe, wężownice z rur stalowych do podgrzewaczy wody (bojlerów) brak w materiale podgrzewacza elektrycznego,

·       ‘TBS -BUD6 -Inst c.o.’ poz. 83, KNR 2-02 1305-01Ogrzewacz wentylatorowy OW-SW (LL) firmy Klimor lub równoważny, materiałem są kafle kwadratowe środkowe znormalizowane, kafle kwadrat.narożne znormalizowane, kafle wieńcowe środkowe, kafle wieńcowe narożne, cegła budowlana pełna, prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania, glina surowa zduńska, glina ogniotrwała surowa szamotowa, ruszt 230x190 mm, drzwiczki 225x315 mm, drzwiczki 170x170 mm, drzwiczki 170x105 mm, płyta z otworami 550x280 mm, płyta bez otworów 550x280mm, kątownik 35x35x5 mm, blacha 80x3 mm, pręt okrągły 14 mm, piekarnik z blachy 0.75 mm 220x320, zasuwa 180x240 mm, blacha przypiecowa, płyta bez otworów 550x125 brak w materiale ogrzewacza,

·       ‘Przedmiar Biuro TBS sanitarne’ poz. 112,  KNNR 4 0432-01 Aparat grzewczo-wentylacyjny typu Neolux IIIs firmy KONWEKTOR lub równoważny, materiałem są łączniki z żeliwa ciągliwego czarne, konstrukcja stalowa wsporcza, haki lub uchwyty brak w materiale aparatu grzewczo-wentylacyjnego,

·       ‘Przedmiar Biuro TBS sanitarne’ poz. 54, KNR-W 2-17 0206-01 Wentylator łazienkowy np. SILENT 100 CRZ prod. Venture Industries lub równoważny, płyty gumowe bez przekładek o grubości 5mm, śruby fundamentowe
z nakrętkami M10x100mm, brak w materiale wentylatora łazienkowego,

·       W kosztorysach niskoprądowych: „Przedmiar instal niskprąd - biuro TBS”, pozycja nr 40 oraz „Przedmiar instal niskprąd. Książnica”, pozycja nr 42,
o nazwie: „Montaż kompaktowej centrali alarmowej - płyta centrali alarmowej INTE- GRA128”,  KNR AL-01 0101-03, brakuje pozycji materiałowej „Centrala Alarmowa”.

·       W kosztorysach niskoprądowych: „Przedmiar instal niskprąd - biuro TBS”, pozycja nr 41 oraz „Przedmiar instal niskprąd. Książnica”, pozycja nr 43,
o nazwie: „Montaż kompaktowej centrali alarmowej - moduł komunikacyjny TCP/IP”,  KNR AL-01 0101-03, brakuje pozycji materiałowej „moduł komunikacyjny TCP/IP”.

·       W kosztorysach niskoprądowych: „Przedmiar instal niskprąd - biuro TBS”, pozycja nr 56 oraz „Przedmiar instal niskprąd. Książnica”, pozycja nr 55,
o nazwie: „Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - cyfrowa pasywna czujka ruchu PIR+MW typu SILVER”,  KNR AL-01 0201-01, brakuje pozycji materiałowej „cyfrowa pasywna czujka ruchu PIR+MW typu SILVER”.

·       W kosztorysach niskoprądowych: „Przedmiar instal niskprąd - biuro TBS”, pozycja nr 50 oraz „Przedmiar instal niskprąd. Książnica”, pozycja nr 49,
o nazwie: „Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową - moduł GSM-4”, KNR
AL-01 0115-04, brakuje pozycji materiałowej „moduł GSM-4”.

·       W kosztorysach niskoprądowych: „Przedmiar instal niskprąd - biuro TBS”, pozycja nr 53 oraz „Przedmiar instal niskprąd. Książnica”, pozycja nr 52,
o nazwie:  „moduł przekaźnikowy MP-1- adaptacja pozycji”,  KNR AL-01 0115-04, brakuje pozycji materiałowej „moduł przekaźnikowy MP-1”.

·       W kosztorysie „Robót elektr. Bud. Nr 6 TBS aktualny 2014r” poz. 131  o nazwie: „Wykonanie przejść instalacyjnych systemu zabezpieczeń ogniochronnych za pomocą środka pęczniejącego Pyroplas DS o powierzchni do 0,1m2” brak jest materiału.

·       W kosztorysie „Robót elektr. Bud. Nr 6 TBS aktualny 2014r” poz. 205  o nazwie: „Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm” brak jest materiału „uchwyty uziemiające skręcane”.

·       W kosztorysie „Robót elektr. Bud. Nr 6 TBS aktualny 2014r” poz. 217 o nazwie: „Wykonanie przejść instalacyjnych systemu zabezpieczeń ogniochron- nych za pomocą środka pęczniejącego Pyroplas DS o powierzchni do 0,1m2” brak jest materiału.

·       W kosztorysie „Robót elektr. Bud. Nr 6 TBS aktualny 2014r” poz. 218 o nazwie: „Przepusty z rur o śr. 80-120 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 30- 40 cm - uszczelnienia do przejść kabli przez fundamenty np. Hauff-tech- nik - adaptacja pozycji” brak jest materiału.

·       W kosztorysie „Robót elektr. Bud. Nr 6 TBS aktualny 2014r” poz. 263 o nazwie: „Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm” brak jest materiału „uchwyty uziemiające skręcane”.

·       W kosztorysie „inst. elektrycznej biuro TBS” poz. 87 o nazwie: „Uszczelnienie przepustu lub pustaka w ścianie - uszczelnienie Hauftech- nik przejścia kablowowego przed wnikaniem wilgoci” brak jest materiału.

·       W kosztorysie „inst. elektrycznej biuro TBS” poz. 88 o nazwie: „Wykonanie przejść instalacyjnych systemu zabezpieczeń ogniochron- nych za pomocą środka pęczniejącego Pyroplas DS o powierzchni do 0,1m2” brak jest materiału.

·       W kosztorysie „inst. elektrycznej biuro TBS” poz. 115 o nazwie: „Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm” brak jest materiału „uchwyty uziemiające skręcane”.

·       W kosztorysie „inst  elektr. Książnica” poz. 22 o nazwie: „Wykonanie przejść instalacyjnych systemu zabezpieczeń ogniochron- nych za pomocą środka pęczniejącego Pyroplas DS o powierzchni do 0,1m2” brak jest materiału.

·       W kosztorysie „inst  elektr. Książnica” poz. 82 o nazwie: „Wykonanie przejść instalacyjnych systemu zabezpieczeń ogniochron- nych za pomocą środka pęczniejącego Pyroplas DS o powierzchni do 0,1m2” brak jest materiału.

·       W kosztorysie „ elektr. zewnętrzne 2014r TBS VI etap II podetap I” poz. 12
o nazwie: „SPEC.tech. 5.9 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych -kabel YKY 5x10 mm2 -palczatka termokurczliwa typu AK5 10-16 - 2 szt.”  brak jest materiału o nazwie: „palczatka termokurczliwa typu AK5 10-16 - 2 szt”.

Odpowiedz 6: Zamawiający zmienia swoją odpowiedź nr XIV z 6.03.2015 r. i w przypadku braku w pozycjach kosztorysowych materiału, sprzętu lub robocizny dopuszcza samodzielne uzupełnienie brakujących elementów przez Oferenta.

Pytanie 7: W przypadku odmownej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o wyjaśnienie, gdzie należy uwzględnić koszt materiałów niezbędnych od realizacji przedmiotu zamówienia, które nie są generowane na podstawie udostępnionych przedmiarów?

Odpowiedz 7: Wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie 8: W związku z udzieloną przez Zamawiającego dnia 5 marca 2015 roku odpowiedzią, tj. „Odpowiedź XIV na zapytanie 05.03.2015”, zgodnie z którą w pozycjach kosztorysowych nie można zmieniać nakładów rzeczowych i w  kontekście tego, iż  w przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego znajdują się pozycje kosztorysowe z podstawą „analiza indywidualna”, bądź „kalkulacja indywidualna” w których brak jest nakładów rzeczowych materiału, robocizny
i sprzętu, prosimy o przekazanie wzorcowych kosztorysów szczegółowych, na podstawie których Oferenci będą mieli możliwość przygotowania porównywalnych ofert. Wykonawca podkreśla, że oferty, które w przedmiotowym postępowaniu otrzyma Zamawiający, powinny być ofertami porównywalnymi na gruncie Prawa Zamówień Publicznych. Z uwagi na ten wymóg, zasadne jest przekazanie wzorcowych kosztorysów, które pozwolą na opracowanie ofert wg tych samych reguł, a tym samym staną się porównywalne. Podkreślenia wymaga fakt, że to Zamawiający jest gospodarzem postępowania i przede wszystkim Jego rolą jest zapewnienie stworzenia warunków uczciwej konkurencji.

Odpowiedz 8: Wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza żeby w pozycjach kosztorysowych, które w podstawie mają zapis „analiza indywidualna”, „kalkulacja indywidualna”, bądź „KNR… – analogia” Oferent samodzielnie uzupełniał nakłady związane z robocizną, materiałem oraz/lub sprzętem lub wycenił takie pozycje metodą uproszczoną, to jest przez jedynie wskazanie wartości robót
w przeliczeniu na podaną jednostkę miary? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, która będzie zastosowana przez wszystkich Wykonawców składających oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedz 9: Zamawiający dopuszcza w pozycjach kosztorysowych, które w podstawie mają zapis „analiza indywidualna”, „kalkulacja indywidualna”, bądź „KNR… – analogia”  aby Oferent samodzielnie uzupełniał nakłady związane z robocizną, materiałem oraz/lub sprzętem.