• Odpowiedz III

  Białystok, dn. 03-03-2015r.

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

  Ogłoszenie

 • Odpowiedź II

  Białystok,  27-02-2015r.

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

   

  W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

 • Odpowiedź I

  Białystok,  26-02-2015r.

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

   

  Ogłoszenie

 • Ogłoszenie

  Białystok, 17 grudnia 2014 r.

  Ogłoszenie

  Dotyczy:       Wyjaśnienia treści SIWZ.

                   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 • Ogłoszenie o zmianie załącznika nr 7

  Białystok: Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
  Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu Numer 404578-2014 z dnia 10-12-2014 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 7 – WZÓR UMOWY

 • Unieważnienie przetargu

                   Białystok, 03-07-2014r.

  Ogłoszenie

  Dotyczy zaproszenia do składania ofert na:

  Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych z ogłoszonego dnia 23-06-2014 r.

   

   

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

  Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  Numer ogłoszenia: 173160 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136994 - 2014r.

 • Sprostowanie

  Białystok,  29-04-2014 roku

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

  Numer ogłoszenia: 136994 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
   

  Sprostowanie

  W związku z umieszczeniem na stronie internetowej Komunalnego TBS Sp. z o.o.

 • Ogłoszenie II

  Białystok,  01-04-2014 roku

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

  Ogłoszenie

 • Ogłoszenie I

  Białystok,  31-03-2014 roku

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

  Ogłoszenie

Strony