Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Nadbudowa i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Jurowieckiej 42.

Zaproszenie do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 Przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku

za pośrednictwem Komunalnego TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687 Białystok,

zaprasza do złożenia oferty na:

Nadbudowę i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego z usługami i handlem    w zabudowie pierzejowej, śródmiejskiej przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku.

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa – podniesienie wysokości ostatniej kondygnacji oraz termomodernizacji elewacji istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach o nr geod. 20 i 18/7, 338:

– powierzchnia zabudowy                                         –   214,80 m2

– powierzchnia użytkowa istniejąca                                  –   512,45 m2

– razem użytkowa po nadbudowie                                    –   546,88 m2

– kubatura po nadbudowie                                   – 3482,86 m³

W cenie oferty należy uwzględnić koszty obsługi geodezyjnej, zajęcie fragmentu chodnika (pas drogowy ul. Jurowieckiej).

Uwaga:

W trakcie robót budowlanych parter i I piętro budynku będą zamieszkałe i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Z użytkowania wyłączone są lokale na II       i III piętrze.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2020 r.

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 • – są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi         i prowadzą działalność zgodną z niniejszym zamówieniem,
 • – prowadzą działalność nie krócej niż przez okres trzech lat,
 • – zrealizowali w ostatnich trzech latach od. 1.01.2016 do 31.12.2018 r. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, (rozpoczęte i zakończone) co najmniej 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości netto co najmniej 500.000,00 zł każdy, potwierdzone pozytywnymi opiniami zamawiających,
 • – udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane prace,
 • – dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty, lub poświadczone przez dostawcę za zgodność z oryginałem, ich odpisy lub kserokopie:
 • – wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załączonym wzorem),
 • – kosztorys ofertowy zgodny z dołączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową wykonawczą,
 • – wykaz obiektów zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) w ciągu ostatnich trzech lat     a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie o wartości netto co najmniej 500.000 zł każdy, potwierdzonych właściwymi opiniami zamawiających,
 • – projekt umowy na roboty budowlane, zaakceptowany przez umocowanego przedstawiciela oferenta (zgodnie z załączonym projektem),

     Zamawiający będzie żądać od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia   należytego wykonania umowy           o wartości 3 % ceny ofertowej brutto.

 1. a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących     formach:

– pieniądzu,

– gwarancjach bankowych,

– poręczeniach bankowych,

– gwarancjach ubezpieczeniowych.

 1. b) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie   wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.
 2. c)   Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

– 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,

– 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi i gwarancji za wady.

 1. d) Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na podstawie protokołu odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia dotycząca rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy o roboty budowlane i przekazać Zamawiajacemu, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy:
 3. a) umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, wraz z potwierdzeniem opłaty składek polisy ubezpieczenia budowlano – montażowego (od wszystkich ryzyk) na kwotę umownej wartości inwestycji.
 4. b) umowę lub umowy, polisy ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł,
 5. Ofertę, w zamkniętej kopercie, należy złożyć w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, w sekretariacie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 10.00.

Koperta musi być oznaczona nazwą firmy oraz napisem:

Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 przy ul. Jurowieckiej za pośrednictwem Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, Oferta na:

„Nadbudowę i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego z usługami i handlem       w zabudowie pierzejowej, śródmiejskiej przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

 1. Osobami do kontaktu z oferentami są:

Tomasz Kamiński tel. 85 66 28 383, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełni wszystkie wymagania przedstawione w zaproszeniu i przedstawi najniższą cenę.

 

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast