Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Balkony m 14A, 23A, 30A

Białystok 19.08.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Komunalne TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687 Białystok,

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu lukarny i balkonu – mieszkania nr 14A, 23A i 30A w budynku nr 67 przy ul. H. Kołłątaja w Białymstoku.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu lukarny i balkonu – mieszkania 14A, 23A i 30A ( w dokumentacji projektowej oznaczone „balkony nr 1, 2 i 3”).

 

Uwaga:

W trakcie robót budowlanych pozostałe mieszkania w I, II i IV klatce budynku będą zamieszkałe i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

 

Zamieszczona dokumentacja i przedmiar dotyczą realizacji 4 szt. balkonów. Oferty należy przedstawić na wykonanie 3 szt. balkonów nr 1, 2, 3 ( balkon nr 4 już wykonano).

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 25 października 2019 r.

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579. z zm.).

 

 1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 • – są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi         i prowadzą działalność zgodną z niniejszym zamówieniem,
 • – udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane prace,
 • – dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,:
 • – wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załączonym wzorem),
 • – kosztorys ofertowy zgodny z dołączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową wykonawczą,
 • – oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. 3 niniejszego zaproszenia,
 • – projekt umowy na roboty budowlane, zaakceptowany przez umocowanego przedstawiciela oferenta (zgodnie z załączonym wzorem),

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy o roboty budowlane i przekazać Zamawiającemu, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy:
 2. a) umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z   realizacją Umowy, wraz z potwierdzeniem opłaty składek polisy ubezpieczenia budowlano – montażowego (od wszystkich ryzyk) na kwotę umownej wartości inwestycji.
 3. b) umowę polisy ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia na kwotę min. 100.000,00 zł,

 

 1. Ofertę, w zamkniętej kopercie, należy złożyć w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, w sekretariacie do dnia 29 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00.

Koperta musi być oznaczona nazwą firmy oraz napisem:

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, Oferta na:

Rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu lukarny i balkonu – mieszkania nr 14A, 23A i 30A w budynku nr 67 przy ul. H. Kołłątaja w Białymstoku.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

 

 1. Osobami do kontaktu z oferentami są:

Tomasz Kamiński tel. 85 66 28 383, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełni wszystkie wymagania przedstawione w zaproszeniu i przedstawi najniższą cenę.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast