Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Wymiana zewnętrznego oświetlenia.

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
Białystok, 10-06-2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,15 – 687 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:
„Wymiana zewnętrznych słupów oświetleniowych z oprawami” na osiedlu Popiełuszki
w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zewnętrznych słupów oświetleniowych z oprawami” na osiedlu przy budynkach nr 71, 73 i 75 ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku, zgodnie z załączoną kopią mapy zasadniczej.
Zakres robót do wykonania:
– demontaż słupa oświetleniowego zewnętrznego wraz z fundamentem – 10 szt.
– montaż słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego o długości 4m, wraz z fundamentem – 10 szt,
– montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 3×2.5 – 5 m- wciąganie w słupy – 10 szt
– montaż opraw oświetleniowych z żarówką LED o parametrach nie gorszych jak np. ROSA typu: ISKRA LED ALFA o mocy 36W – 10 szt.
– zabezpieczenie zamontowanych słupów od podstawy do wys. ok. 50 cm ponad grunt ( np. lepikiem na zimno),
– odłączenie od sieci zasilającej i pozostawienie, zlokalizowanych w pasie drogowym 4 słupów oświetleniowe bez demontażu kabla pomiędzy nimi.
2. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie 15.08.2019 r., zakończenie 30.09.2019 r.
3. Okres gwarancji: 36 miesięcy
4. Termin związania ofertą: 30 dni
5. Miejsce złożenia oferty: Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
6. Termin składania oferty: 24.06.2019 r. do godz. 10.00.
7. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
8. Osoba do kontaktu:
Krzysztof Starosta tel 85 66 28 384, Tomasz Kamiński tel. 85 66 28 383,
Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.).

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast