Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Balkon Kołłątaja 67

Białystok 17.04.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Komunalne TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687 Białystok,

zaprasza do złożenia oferty na:

Rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu lukarny i balkonu – mieszkanie 7A w budynku nr 67 przy ul. H. Kołłątaja w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia:

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu lukarny i balkonu – mieszkanie 7A ( w dokumentacji projektowej oznaczony „balkon nr 4”).

Uwaga:

W trakcie robót budowlanych pozostałe mieszkania w I klatce budynku będą zamieszkałe i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Termin realizacji zamówienia: do 14 czerwca 2019 r.

Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579. z zm.).

 1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 • – są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi         i prowadzą działalność zgodną z niniejszym zamówieniem,
 • – udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane prace,
 • – dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,:
 • – wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załączonym wzorem),
 • – kosztorys ofertowy zgodny z dołączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową wykonawczą,
 • – oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. 3 niniejszego zaproszenia,
 • – projekt umowy na roboty budowlane, zaakceptowany przez umocowanego przedstawiciela oferenta (zgodnie z załączonym wzorem),

Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy o roboty budowlane i przekazać Zamawiającemu, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy:

 1. a) umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z   realizacją Umowy, wraz z potwierdzeniem opłaty składek polisy ubezpieczenia budowlano – montażowego (od wszystkich ryzyk) na kwotę umownej wartości inwestycji.
 2. b) umowę polisy ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia na kwotę min. 100.000,00 zł,
 3. Ofertę, w zamkniętej kopercie, należy złożyć w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, w sekretariacie do dnia 9 maja 2019 r. do godz. 10.00.

Koperta musi być oznaczona nazwą firmy oraz napisem:

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, Oferta na:

Rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na wykonaniu lukarny i balkonu – mieszkanie   7A w budynku nr 67 przy ul. H. Kołłątaja                     w Białymstoku.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

 1. Osobami do kontaktu z oferentami są:

Tomasz Kamiński tel. 85 66 28 383, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełni wszystkie wymagania przedstawione w zaproszeniu i przedstawi najniższą cenę.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast