Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Jurowiecka 42 powtórzony

Białystok 15.04.2019 r.
Zaproszenie do składania ofert
Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 Przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku
za pośrednictwem
Komunalnego TBS Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, 15 – 687 Białystok,
zaprasza do złożenia oferty na:

Nadbudowę i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego z usługami i handlem w zabudowie pierzejowej, śródmiejskiej przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa – podniesienie wysokości ostatniej kondygnacji oraz termomodernizacji elewacji istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach o nr geod. 20 i 18/7, 338:
– powierzchnia zabudowy – 214,80 m2
– powierzchnia użytkowa istniejąca – 512,45 m2
– razem użytkowa po nadbudowie – 546,88 m2
– kubatura po nadbudowie – 3482,86 m³
W cenie oferty należy uwzględnić koszty obsługi geodezyjnej, zajęcie fragmentu chodnika (pas drogowy ul. Jurowieckiej).
Uwaga:
W trakcie robót budowlanych parter i I piętro budynku będą zamieszkałe i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Z użytkowania wyłączone są lokale na II i III piętrze.

2. Termin realizacji zamówienia: do 16 grudnia 2019 r.
Powyższe zaproszenie nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579. z zm.).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
– są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność zgodną z niniejszym zamówieniem,
– prowadzą działalność nie krócej niż przez okres trzech lat,
– zrealizowali w ostatnich trzech latach od. 1.01.2016 do 31.12.2018 r. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, (rozpoczęte i zakończone) co najmniej 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości netto co najmniej 500.000,00 zł każdy, potwierdzone pozytywnymi opiniami zamawiających,
– udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane prace,
– dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty, lub poświadczone przez dostawcę za zgodność z oryginałem, ich odpisy lub kserokopie:
– wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załączonym wzorem),
– kosztorys ofertowy zgodny z dołączonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową wykonawczą,
– wykaz obiektów zrealizowanych (rozpoczętych i zakończonych) w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie o wartości netto co najmniej 500.000 zł każdy, potwierdzonych właściwymi opiniami zamawiających,
– projekt umowy na roboty budowlane, zaakceptowany przez umocowanego przedstawiciela oferenta (zgodnie z załączonym projektem),

5. Zamawiający będzie żądać od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 3 % ceny ofertowej brutto.
a) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
– pieniądzu,
– gwarancjach bankowych,
– poręczeniach bankowych,
– gwarancjach ubezpieczeniowych.
b) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.
c) Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
– 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,
– 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi i gwarancji za wady.
d) Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na podstawie protokołu odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia dotycząca rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy o roboty budowlane i przekazać Zamawiajacemu, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy:
a) umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, wraz z potwierdzeniem opłaty składek polisy ubezpieczenia budowlano – montażowego (od wszystkich ryzyk) na kwotę umownej wartości inwestycji.
b) umowę lub umowy, polisy ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł,

7. Ofertę, w zamkniętej kopercie, należy złożyć w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, w sekretariacie do dnia 10 maja 2019 r. do godz. 10.00.
Koperta musi być oznaczona nazwą firmy oraz napisem:
Wspólnota Mieszkaniowa nr 42 przy ul. Jurowieckiej za pośrednictwem Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, Oferta na:
„Nadbudowę i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego z usługami i handlem w zabudowie pierzejowej, śródmiejskiej przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.

8. Osobami do kontaktu z oferentami są:
Tomasz Kamiński tel. 85 66 28 383, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.

9. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełni wszystkie wymagania przedstawione w zaproszeniu i przedstawi najniższą cenę.

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast