Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

08/03/2019 S48 – – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Polska-Białystok: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
2019/S 048-109246
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
TBS Białystok
PN-Bacieczki VI budynek 4B i 5 z garażem
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
Białystok
15-687
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Piechowska
Tel.: +48 516025443
E-mail: piechowska@tbs.bialystok.pl
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tbs.bialystok.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tbs.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tbsbialystok.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz w ramach III etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 wraz z garażem podziemnym wielostanowiskowym z zagospodarowaniem terenu.
Numer referencyjny: PN-Bacieczki VI budynek 4B i 5 z garażem
II.1.2)Główny kod CPV
45211340
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B z 44 mieszkaniami oraz w ramach III etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 z 69 mieszkaniami, z garażem podziemnym 65 stanowiskowym, wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, małą architekturą, wewnętrznymi drogami dojazdowymi i miejscami postojowymi, na działkach o numerach geodezyjnych 1458/90, 1458/94, 1458/93, 1458/92, 1458/46 478/12, 478/9, 478/14, 479/25, 491/8 i 1462/54 położonych w Białymstoku przy ul. H. Kołłątaja, K. Kamieńskiego i Komisji Edukacji Narodowej
Oraz:
— koordynacja wykonywania infrastruktury technicznej w zakresie określonym przez inwestorów:
a) Enea Ciepło Sp. z o.o., 15-062 Białystok, ul. Warszawska 27 – sieć ciepłownicza wysokoparametrowa do węzła cieplnego, technologia węzła cieplnego, węzły mieszkaniowe wraz z instalacją przesyłową (dot. budynku nr 4B),
b) PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, 15-082 Białystok, ul. Elektryczna 13 – sieć zasilająca wraz ze złączami kablowymi do budynku,
c) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok – sieć zasilająca,
— koordynacja wykonania prac związanych z infrastrukturą techniczną sieci: telekomunikacyjnej, internetowej i telewizji kablowej – realizowanych przez wykonawców wskazanych przez Zamawiającego.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 446 815.06 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok, osiedle Bacieczki
II.2.4)Opis zamówienia:
Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B z 44 mieszkaniami oraz w ramach III etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 z 69 mieszkaniami, z garażem podziemnym 65 stanowiskowym, wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, małą architekturą, wewnętrznymi drogami dojazdowymi i miejscami postojowymi, na działkach o numerach geodezyjnych 1458/90, 1458/94, 1458/93, 1458/92, 1458/46 478/12, 478/9, 478/14, 479/25, 491/8 i 1462/54 położonych w Białymstoku przy ul. H. Kołłątaja, K. Kamieńskiego i Komisji Edukacji Narodowej
Oraz:
— koordynacja wykonywania infrastruktury technicznej w zakresie określonym przez inwestorów:
a) Enea Ciepło Sp. z o.o., 15-062 Białystok, ul. Warszawska 27 – sieć ciepłownicza wysokoparametrowa do węzła cieplnego, technologia węzła cieplnego, węzły mieszkaniowe wraz z instalacją przesyłową (dot. budynku nr 4B),
b) PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, 15-082 Białystok, ul. Elektryczna 13 – sieć zasilająca wraz ze złączami kablowymi do budynku,
c) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok – sieć zasilająca,
— koordynacja wykonania prac związanych z infrastrukturą techniczną sieci: telekomunikacyjnej, internetowej i telewizji kablowej – realizowanych przez wykonawców wskazanych przez Zamawiającego.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu – Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu – Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 108 432.51 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz w ramach III etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 wraz z garażem podziemnym wielostanowiskowym z zagospodarowaniem terenu.:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 500 000,00 PLN, (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100), na podstawie dokumentu wydanego w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 PLN, (dwa miliony 00/100).
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz w ramach III etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 wraz z garażem podziemnym wielostanowiskowym z zagospodarowaniem terenu.:
a) wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Ustawie Prawo budowlane art. 3 ust. 6 i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.9.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf 3 ust. 5,6)
W technologii tradycyjnej w stanie wykończonym wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto każda, (pięć milionów 00/100).
Przez „budowę” należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego od podstaw tj. od wytyczenia budynku do przekazania go inwestorowi w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
Kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.), posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń, i co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum 1 500 000,00 PLN brutto, (jeden milion pięćset tysięcy 00/100) każda, polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Ustawie Prawo budowlane art. 3 ust. 6 i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.9.2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf 3 ust. 5, 6)
Kierowników robót;
— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Ustawie Prawo budowlane art. 3 ust. 6 i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.9.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie paragraf 3 ust. 5, 6)
— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do kierowania robotami bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Ustawie Prawo budowlane art. 3 ust. 6 i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18.9.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania).
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/04/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Platforma zakupowa marketplanet
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2019

Rozmiar czcionki
Kontrast