Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Przegląd elektryczny

Ogłoszenie

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. KEN 36 lokal 5, 15 – 687 Białystok,
zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej na:

Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie pomiarów oraz kontrola sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, oraz sporządzenie protokołów z kontroli i badania instalacji elektrycznej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Bacieczki i Zielone Wzgórza w Białymstoku, będących własnością Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
w następującym zakresie:
– Wykonanie pomiaru oporności przewodów i WLZ dla mieszkań, lokali usługowych, garaży oraz obwodów administracyjnych,
– Badanie wyłączników różnicowo – prądowych w tablicach mieszkań i usług,
– Sprawdzenie sprawności połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń instalacji elektrycznych
wraz z oceną stanu technicznego,
– pomiary instalacji odgromowej budynków,

Wykonawca składający ofertę musi posiadać ważne świadectwo kwalifikacji (grupa D + E) – uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacyjnym
w zakresie uprawnień pomiarowych w zakresie ochrony p/poż do 1 kV lub uprawnienia budowlane elektryczne i przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone przez dostawcę
za zgodność z oryginałem, ich odpisy lub kserokopie:
– formularz ofertowy,
– nazwę i adres wykonawcy,
– aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą),
– poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego świadectwa kwalifikacji lub uprawnień budowlanych elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów,
3. Termin zamówienia.
Zamówienie musi być zrealizowane do 30.06.2019r.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Komunalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. KEN 36 lokal nr 5, do dnia 11-03-2019 r. do godz. 12.00.

4. Osobami do kontaktu z wykonawcą są:
1) Piotr Głębocki tel. 66 28 382
2) Tomasz Kamiński tel. 66 28 383

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i przedstawi najniższą cenę ryczałtową brutto na cały zakres prac określony w pkt. 1.

6. W załączeniu:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Pliki do pobrania:
Rozmiar czcionki
Kontrast