Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Ogłoszenie – sprzątanie i konserwacja.

Białystok, 04-02-2019 r.

Ogłoszenie

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2018/S 240-548351 w trybie Przetargu nieograniczonego na konserwację i sprzątanie nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

 

Zarząd Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, niniejszym informuje, że w przetargu nieograniczonym na konserwację i sprzątanie nieruchomości będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez konsorcjum Impel Facility Services Sp. z o.o. – lider konsorcjum, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. K., ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 60 punktów, w kryterium za zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 35 pkt. i w kryterium czas reakcji 5 pkt., co stanowi łącznie 100 pkt.

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast