Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób samotnych poprzez najem lokali.

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Nazwa części Wartość brutto
Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. 2 519 957,00 PLN
  1. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności:
Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 2 586 769,58 PLN 24 miesiące Zgodnie z SIWZ 14 dni


Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozmiar czcionki
Kontrast